Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Andrzela Gawrońska-Baran
16.06.2016 , aktualizacja: 16.06.2016 09:53
A A A
Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Zakaz udostępniania informacji przetargowych (fot.Shutterstock)

Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę jest się skuteczne, gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.
Pytanie:

Zamawiający po analizie załączonego do oferty zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zamierza ją odtajnić. Na jaką podstawę prawną powinien się powołać?

Odpowiedź:

Jeżeli w ocenie zamawiającego zastrzeżone przez wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa , uzasadnione jest ich odtajnienie (uznanie za jawne). Podstawę prawną tej czynności stanowią:

- art. 8 ust. 1 ustawy Pzp statuujący zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia (z ograniczeniami określonymi w ustawie)

- art. 96 ust. 3 ustawy Pzp , z którego wynika jawność m.in. załączników do protokołu (np. ofert, dokumentów składanych przez wykonawców ).

Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę staje się skuteczne, dopiero w sytuacji gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warunki utajnienia informacji

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

- zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz

- wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może utajnić informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp (np. ceny).


Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuPrzepisy Pzp

Z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wywodzi się także:

- prawo wykonawcy do zastrzeżenia jako stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa informacji składanych po upływie terminu składania ofert, a przy tym

- obowiązek oferenta do wykazania jednocześnie z dokonywanym zastrzeżeniem, że informacje te stanowią tajemnicę.

Ujawnianie danych w praktyce

Czynność odtajniania informacji musi być przeprowadzana ze szczególną starannością ze względu na fakt, iż jej dokonanie ma charakter nieodwracalny.

Zobacz także
Ogłoszenia różne