Partnerzy serwisu:
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia a także określać procedury poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej prerogatywy zamawiającego.

Regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 powinny

w szczególności odpowiadać na wymogi wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wskazanego przepisu wydatki publiczne winny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uwzględniając ogólne wymogi wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych jak i brak regulacji określających katalog sformalizowania procedur jakich musi przestrzegać zamawiający przy udzielaniu zamówień poniżej progu bagatelności zasadnym jest ogólne sformułowanie zasad udzielania tego rodzaju zamówień przez danego zamawiającego.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia i jakie powinny poprzedzać udzielenie zamówienia procedury dotyczące:

- oszacowania wartości udzielanego zamówienia i sposobu udokumentowania ustalonej kwoty,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- źródła sfinansowania planowanego wydatku oraz celowości jego udzielenia,

- terminu przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy udzielanego zamówienia oraz zasad wyboru wykonawcy,

- odniesienia do planu zamówień obowiązującego opracowanego na dany rok,

- osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia.

Biorąc pod uwagę czynnik ekonomiczny racjonalnym jest wprowadzenie sformalizowanych zasad udzielania zamówień poniżej progu bagatelności w przypadku gdy ich wartość jest nie mniejsza niż równowartość 1.000 (w zależności od wielkości budżetu jednostki racjonalnym jest ustalanie kwot z przedziału 1000 - 3000 ).

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Nowelizacja Pzp z 13 maja 2016 roku wprowadziła zmiany dotyczące zamówień badawczych i rozwojowych.
  Zamówienia publiczne z dziedziny nauki
 • Odrzucenie oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Niewskazanie wymaganej w siwz nazwy producenta stanowi przesłankę do odrzucenia oferty przetargowej.
  Odrzucenie oferty przetargowej
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Jedną z podstaw wykluczenia wykonawcy z przetargu jest brak jego zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu