Partnerzy serwisu:
Jedną z podstaw wykluczenia wykonawcy z przetargu jest brak jego zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Pytanie:

Wykonawca nie dołączył do oferty zaświadczenia z ZUS. Następnie w wyniku wezwania z art. 26 ust. 3 złożył dokument, ale nieaktualny. W międzyczasie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w "nowym" - przedłużonym terminie ważności. Jak postąpić? Czy wykluczyć go za nieprzedłużenie terminu związania ofertą i niejako dodatkowo wskazać, że przesłanką wykluczenia byłoby również niezłożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS? Czy dokonać wykluczenia za niezłożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS i niejako dodatkowo wskazać, że przesłanką wykluczenia jest nieprzedłużenie terminu związania ofertą? Co w takiej sytuacji z wadium wykonawcy? Czy w obydwu przypadkach należałoby je zatrzymać?

Odpowiedź:

Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest kategoryczne: "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców , którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą". Identycznie jest w przypadku art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp : "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu".

Podstawy wykluczenia wykonawcy z przetargu

W opisanym przypadku należy zatem wykluczyć wykonawcę na obydwu podstawach prawnych. Wykonawca bowiem:

- nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu - złożył nieaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i

- nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Niezłożenie aktualnego dokumentu z ZUS nie stanowi w tym przypadku podstawy zatrzymania wadium. Oferta wykonawca podlega bowiem odrzuceniu także z innych przyczyn. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Artykuł 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z wskazanych w tym przepisie przesłanek. Jako zamawiający w piśmie do wykonawcy powinieneś wskazać każdą przesłankę wykluczenia, która zaktualizowała się w danym postępowaniu.

Poinformuj o wykluczeniach, jeżeli udzielasz zamówienia w trybach:

- przetargu nieograniczonego,

- negocjacji bez ogłoszenia albo

- zapytania o cenę,

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty należy jednocześnie zawiadomić wykonawców, którzy złożyli oferty o podmiotach wykluczonych z postępowania. Podajesz przy tym uzasadnienie faktyczne i prawne. Powinno się ono odnosić do każdej z podstaw wykluczenia, która wystąpiła w stosunku do danego wykonawcy.

Dodatkowo ofertę wykonawcy musisz odrzucić, ponieważ zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (zob. także art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).