Partnerzy serwisu:
Od dnia 18 kwietnia 2016 r. w przetargach których wartość przekracza tzw. progi unijne wykonawcy przedkładają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Powyższe wynika z artykułu 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które zostało opublikowane 06 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Mając na celu między innymi zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z dotychczasowej konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji, co podnoszone jest zwłaszcza przez podmioty sektora małej i średniej przedsiębiorczości, jako istotna przeszkoda w ubieganiu się o zamówienie publiczne, Komisja Europejska ustanowiła wyżej wskazane Rozporządzenie, które obowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE w zakresie zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ).

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ma ograniczyć wymogi zamawiającego zmierzające do określania znacznej ilości dokumentów (zaświadczeń), które muszą przedkładać podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego.

JEDZ zawiera w swojej treści oświadczenia własne wykonawcy, które w założeniach mają doprowadzić do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających 1 .

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Świadczenia w ramach JEDZ

Zakres oświadczeń składanych w ramach JEDZ będzie uzależniony od zakresu wskazanego przez zamawiającego w ogłoszeniu o postępowaniu lub w siwz. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie:

- braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu,

- spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w ogłoszeniu o postępowaniach prowadzonych w trybach, których procedura przewiduje kwalifikację wykonawców .

 • Zakres świadczenia wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zapisów umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.
  Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa
 • Zamówienia na dostawy i usługi

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zamówienie na usługi i dostawy z zakresu działalności kulturalnej powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
  Zamówienia na dostawy
 • Sumowanie wartości zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamówienia mają takie samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.
  Sumowanie wartości zamówień publicznych
 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  W przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro należy stosować przepisy Pzp.
  Projekt unijny