Partnerzy serwisu:
W przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro należy stosować przepisy Pzp.

Pytanie:

Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Tego typu instytucje powodują większy formalizm postępowania, zatem w przypadku ich zastosowania nie można postawić zamawiającemu zarzutów, iż nie przestrzega zasad udzielania zamówień poniżej progu bagatelności.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Progi stosowania ustawy Pzp

Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad:

1. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,

2. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

W takich postępowaniach nie obowiązują zatem procedury narzucone przez ustawę Pzp, ani instytucje przewidziane tą ustawą, np. wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie może tych rozwiązań stosować w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

 • Termin wykonania zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może zmienić wyznaczonego terminu realizacji zamówienia bez precyzyjnego określenia zasad i okoliczności. Termin określony przez zamawiającego w postanowieniach musi być wyznaczony jednoznacznie.
  Termin wykonania zamówienia publicznego
 • Wartość szacunkowa zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  Wartość szacunkowa zamówienia
 • Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.
  Kryterium oceny ofert przetargowych
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu następuje gdy, wykonywał on czynności związane z przetargiem lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że jego udział nie utrudni uczciwej konkurencji.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu