Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może zmienić wyznaczonego terminu realizacji zamówienia bez precyzyjnego określenia zasad i okoliczności. Termin określony przez zamawiającego w postanowieniach musi być wyznaczony jednoznacznie.

Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia powinien zostać określony konkretnie ponieważ jako termin wymagany staje się de facto warunkiem udziału w przetargu.

Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w treści siwz informację jednoznacznie określającą termin wykonania zamówienia.

Wyznaczonego terminu realizacji zamówienia zamawiający nie może, bez precyzyjnego określenia zasad i okoliczności, zmienić w czasie wykonywania zamówienia przez wybranego wykonawcę. Termin określony przez zamawiającego w postanowieniach siwz musi być wyznaczony jednoznacznie.

Termin wykonania zamówienia publicznego

Przykładowo postanowienie siwz odnoszące się do ustalenia terminu realizacji zamówienia w brzmieniu: "Wykonanie zamówienia będzie prowadzone sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, bądź w przypadku nie zamówienia przez zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy w pełni, jednak nie dłużej niż przez okres 4 lat licząc od dnia podpisania umowy" uznać należy za niezgodne z zasadami udzielania zamówień publicznych gdyż nie określa jednoznacznie terminu obowiązywania umowy, co narusza postanowienie art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niejednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia, bez podania konkretnego terminu jego zakończenia świadczy o dyskryminowaniu wykonawców , którzy nie mają pełnej wiedzy o sposobie i terminie wykonania zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wynikający z przepisów 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek określenia przez zamawiającego w siwz terminu wykonania zamówienia należy interpretować jako obowiązek podania jednoznacznego terminu realizacji zamówienia, w którym oczekiwane jest wykonanie przedmiotu zamówienia bez możliwości jego dalszego przedłużania w sytuacji nie zrealizowania całego zamówionego zakresu np. dostaw mebli, materiałów biurowych itp.

 • Wartość szacunkowa zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  Wartość szacunkowa zamówienia
 • Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.
  Kryterium oceny ofert przetargowych
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu następuje gdy, wykonywał on czynności związane z przetargiem lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że jego udział nie utrudni uczciwej konkurencji.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.