Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.

Pytanie:

Czy w przetargu na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (jednostka centralna, monitory, UPSy, drukarki, laptopy) oraz serwer z licencjami i szafą serwerową można zastosować wyłącznie kryterium cenowe wyboru ofert, czy należy stosować również kryteria pozacenowe?

Odpowiedź:

Mimo powszechności i dostępności przedmiot zamówienia, szczególnie serwer z licencjami ma charakter sprzętu specjalistycznego, co w mojej ocenie nie będzie zamawiającego uprawniało do zastosowania wyłącznie kryterium cenowego.

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2. W przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, taka możliwość istnieje, gdy dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Przedmioty powszechnie dostępne

Tym samym ustawodawca ogranicza możliwość zastosowania wyłącznie kryterium cenowego do przedmiotu zamówienia powszechnie dostępnego o ustalonych standardach jakościowych. Istotnie znaczenie w przeprowadzeniu analizy możliwości zastosowania wyłącznie kryterium cenowego będzie miało odwołanie się do tożsamego sformułowania funkcjonującego w ustawie Pzp w obrębie art. 70 wskazującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. Kierując się zasadami wykładni tekstów prawnych należałoby przypisać obu sformułowaniom takie samo znaczenie, przy uwzględnieniu jednocześnie celu obu sytuacji, tj art. 70 oraz art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Wskazówki UZP

Problematyczne jest dokonanie oceny, czy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i posiada ustalone standardy jakościowe, z powodu braku legalnej definicji w ustawie Pzp, ani w żadnym innym obowiązującym akcie prawnym. Powyższe pojęcia mają charakter ocenny i w dużym stopniu podlegają wykładni dokonywanej przez samego zamawiającego.

Zgodnie z opinią UZP przez powszechną dostępność należy rozumieć oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów. Natomiast pojęcie ustalone standardy dotyczy wyliczenia pewnych cech, które określają dany przedmiot. Ustalone standardy to przede wszystkim powtarzalność i typowość. Należałoby przyjąć, że w takiej koncepcji tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmioty charakteryzujące się ustalonymi standardami. W związku z czym niedopuszczalne jest nabywanie towarów specjalistycznych, przeznaczonych dla wąskiego kręgu odbiorców, dostępnych tylko u wyspecjalizowanych wykonawców. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu następuje gdy, wykonywał on czynności związane z przetargiem lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że jego udział nie utrudni uczciwej konkurencji.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.
 • Oferta przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Na podstawie artykułu 82 ust.1 Pzp w trakcie postępowania przetargowego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  Oferta przetargowa
 • Zamówienie dodatkowe

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
  Zamówienia dodatkowe