Partnerzy serwisu:
Wykluczenie wykonawcy z przetargu następuje gdy, wykonywał on czynności związane z przetargiem lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że jego udział nie utrudni uczciwej konkurencji.

Wykluczenie wykonawcy, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem przeprowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności powinno co do zasady prowadzić do jego wykluczenia z udziału w tym postępowaniu. Jednakże zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego, o czym powinni pamiętać zamawiający.

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

W konsekwencji z samego udziału wykonawcy w wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem postępowania, nawet w sposób bezpośredni (np. opracowanie dokumentacji projektowej, czy kosztorysu inwestorskiego) nie wynika, że wykonawca taki ma przewagę nad innymi wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. To, czy wykonawca, realizujący bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługujący się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, był w uprzywilejowanej sytuacji, zależy od okoliczności występujących na etapie przygotowania postępowania. Dla ustalenia naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych i powstania obowiązku wykluczenia wykonawcy z udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego istotne znaczenie ma zakres informacji uzyskanych przez wykonawcę, który zrealizował czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, a także stopień trudności przygotowania oferty.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Przesłanka wykluczenia na podstawie zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej nie zachodzi, gdy wykonawca nawet realizował czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale udział tego wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne , nie utrudnia uczciwej konkurencji.

 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.
 • Oferta przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Na podstawie artykułu 82 ust.1 Pzp w trakcie postępowania przetargowego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  Oferta przetargowa
 • Zamówienie dodatkowe

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
  Zamówienia dodatkowe
 • Zmiany w planie zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Dokonywanie zmian w planie zamówień publicznych będzie koniecznie w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.
  Zmiany w planie zamówień publicznych
Komentarze