Partnerzy serwisu:
Dokonywanie zmian w planie zamówień publicznych będzie koniecznie w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.

Pytanie:

Nasza jednostka w regulaminie zamówień publicznych ma zapis, że kierownicy wszystkich działów (a jest ich 12) wypełniają co roku we wrześniu plany zamówień publicznych na kolejny rok - zgodnie z tymi kwotami, jakie mają zaplanowane w projekcie budżetu na kolejny rok. Następnie pracownik ds. zamówień publicznych na podstawie zebranych planów sumuje wydatki pod kątem tego samego rodzaju i tworzy tzw. plan zamówień publicznych na dany rok. Następnie po zatwierdzeniu planu są przeprowadzane procedury zapytania lub przetargu dotyczącego zakupów obligatoryjnych (obowiązkowych typu energia elektryczna, telefony stacjonarne, zakupy żywności - wszystkie te zakupy które od 01 stycznia kolejnego roku muszą już być realizowane, aby nie zaburzyć ciągłości pracy jednostki). Następnie w styczniu/lutym/marcu kolejnego roku (w zależności kiedy zostanie zatwierdzony budżet) kierownicy znowu przygotowują te same plany zamówień, ale już z konkretnymi kwotami dotyczącymi wszystkich wydatków w oparciu o zatwierdzony, konkretny budżet. Zakupy obligatoryjne są zabezpieczane do wysokości kwot planowanych we wrześniu w oparciu o zawarte umowy, natomiast pozostałe nie obligatoryjne zakupy są aktualizowane i pracownik tworzy ostateczny plan zamówień publicznych na dany rok tzw. aktualizację. Po jego zatwierdzeniu są dokonywane pozostałe procedury (zapytanie ofertowe lub przetarg) dla tych zakupów, które nie są obligatoryjne (np. art. biur, środki czystości i inne). Dodatkowo zapis regulaminu mówi, że jeżeli kierownik danego działu zmienia kwoty w planie zp swojego działu, to musi poinformować pisemnie pracownika ds. zamówień publicznych i wtedy on zmienia plan ogólny zp całej jednostki. I tak za każdą zmianą. Tylko pod koniec roku ok. listopada gdzie zostają tzw. "resztki" pieniędzy z różnych zaplanowanych zadań, to robi się papierologia, bo każdy kierownik co mu się zmieni jakiś wydatek w planie robi zmianę i tych zmian jest bardzo dużo. Ale zdarzyło się też że suma tych "resztek" oraz innych dokonanych zmian pod koniec roku dała 31.000 zł na sprzęt komputerowy i było zapytanie ofertowe - a jakby nie kontrola nad tymi zmianami, to każdy kupiłby sprzęt komputerowy jako wolny zakup bo nie sporządzał by zmiany do planu zp i nikt by tych wydatków nie sumował. Czy można dać zapis w regulaminie zp że np. kwoty pozostałe z zaplanowanych zakupów w planie zp w danym roku mogą być wydatkowane bez wprowadzania zmian do planu zamówień publicznych i jako tzw. wolny zakup? Lub że np. kwoty pozostałe z zaplanowanych zakupów w planie zamówień publicznych w danym roku w sumie w kwocie do 1.000 zł brutto mogą być wydatkowane bez wprowadzania zmian do planu zamówień publicznych i jako tzw. wolny zakup?

Odpowiedź:

Przyjęte w jednostce zasady opracowywania planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy oraz dokonywania w nim zmian są w mojej ocenie poprawne, choć z całą pewnością można je odformalizować.

Uproszczeniem przyjętej procedury mogłoby być np. zawarcie w Regulaminie udzielania zamówień publicznych postanowienia, że w przedmiotowym planie uwzględnia się jedynie zamówienia o wartości od 15.000 złotych brutto, skoro kwota niniejsza została przyjęta jako wartość obligująca zamawiającego do przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego w celu wyboru wykonawców.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zmiany w planie zamówień publicznych

Co do konieczności dokonywania korekt w przedmiotowym planie, to z całą pewnością będą one konieczne w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.

Ponadto, jeżeli po zrealizowaniu zaplanowanych w danym roku zamówień zamawiający posiadać będzie niewykorzystane środki finansowe, to przyjęte procedury powinny obligować kierowników poszczególnych działów do przekazania w określonym terminie informacji o wolnych środkach, np. do działu księgowości. Następnie, po uwzględnieniu potrzeb zakładu, kierownik jednostki powinien podjąć decyzję jakiego rodzaju zakupy i o jakiej wartości należy z nich sfinansować. Przy czym jeżeli wartość danego zamówienia wynosić będzie co najmniej 15.000 złotych brutto, to zakup niniejszy powinien zostać wpisany do planu zamówień przez pracownika ds. zamówień publicznych.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Przystąpienie do odwołania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.
  Przystąpienie do odwołania
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z przepisami Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Roczną Informację dotyczącą stosowania klauzul społecznych za rok 2015 należy przekazać do 1 marca 2016 roku.
  Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
 • Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego dokumentu.
  Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa