Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisami Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Pytanie:

Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej. Co należy rozumieć przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej? Czy przez stronę internetową rozumiemy indywidualną stronę internetową zamawiającego, czy takie informacje muszą zostać zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej? Jakie informacje zamawiający jest zobowiązany zamieszczać na tej stronie internetowej?

Odpowiedź:

Ustawodawca w ustawie Pzp nie wskazuje na jakiej stronie internetowej ma zostać zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Może to być zarówno strona internetowa zamawiającego jak również strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Stosownie do treści art. 40 ust. 6 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób:

1) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

3) zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Roczną Informację dotyczącą stosowania klauzul społecznych za rok 2015 należy przekazać do 1 marca 2016 roku.
  Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
 • Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego dokumentu.
  Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa
 • Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Wykonawca celem potwierdzenia powiadania wiedzy i doświadczenia może wykazać potencjał własny lub też posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego konsorcjum na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
  Konsorcjum
 • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca, który w złożonej ofercie zastrzega informację jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżona informacja stanowi taką tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa