Partnerzy serwisu:
Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego dokumentu.

Pytanie:

Otrzymałam ofertę , w której zastrzeżono tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Do oferty dołączono uzasadnienie, które według mnie wyjaśnia konieczność objęcia tajemnicą grupy kapitałowej. Natomiast druga firma startująca w przetargu zgłosiła prośbę o udostępnienie ofert. Moje pytanie brzmi - czy mogę udostępnić ofertę z uzasadnieniem dotyczącym objęciem tajemnicą przedsiębiorstwa grupy kapitałowej czy bez? (wiadomo, że samej listy zastrzeżonej tajemnicą nie udostępniamy).

Odpowiedź:

Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego dokumentu powodujących, że ujawnienie uzasadnienia mogłoby pośrednio doprowadzić do ujawnienia informacji zawartych w zastrzeżonym dokumencie (tu dotyczącym grupy kapitałowej).

Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

Wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia określonych informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (uzasadnienie) mogą być nieodłącznie związane z zastrzeżonymi informacjami. Jednakże w wielu przypadkach składane zamawiającym wyjaśnienia mające stanowić wypełnienie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z nim konieczne jest wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przybierają postać teoretycznych wywodów, popartych obszernym przeglądem stanowisk doktryny i orzecznictwa. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 • Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Wykonawca celem potwierdzenia powiadania wiedzy i doświadczenia może wykazać potencjał własny lub też posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego konsorcjum na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
  Konsorcjum
 • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca, który w złożonej ofercie zastrzega informację jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżona informacja stanowi taką tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zawarcie umowy z wykonawcą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO), to czynności powtórzone podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej.
  Zawarcie umowy z wykonawcą
 • Opis przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania.
  Opis przedmiotu zamówienia