Partnerzy serwisu:
Wykonawca, który w złożonej ofercie zastrzega informację jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżona informacja stanowi taką tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Brak wyżej wskazanego wykazania (udokumentowania) powoduje, że zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne (nie wywołuje skutków prawnych). Wobec woli Ustawodawcy wyrażonej w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp , zasadnym jest twierdzenie, że brak uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa zwalnia zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych (np. w złożonej ofercie czy wyjaśnienia treści oferty) jako zastrzeżone informacji.

W związku z powyższym wskazać należy, że zawarte w treści wyjaśnień opinie wyrażane np. w piśmiennictwie dotyczącym zamówień publicznych (np. komentarze prawnicze), czy orzecznictwie KIO , nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu o nieuczciwej konkurencji.

Nie posiadają one bowiem waloru poufności, będąc publicznie dostępnymi. Dlatego też nie mają podlegać zastrzeżeniom jako tajemnica przedsiębiorstwa.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wskazać bowiem należy, że wykonawca powinien udowodnić, że informacja ma charakter poufny i że wykonawca strzeże poufności tej informacji. Okoliczności tych nie można się domyślać, ani domniemywać, lecz powinny one zostać udowodnione przez wykonawcę w toku postępowania. Brak jest podstaw do uznania poufności informacji, których poufności wykonawca próbuje wykazać ogólnikowymi stwierdzeniami i sloganami.

 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.
  Przedłużenie terminu związania ofertą
 • Zmiany w Pzp w 2016 roku

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowania z zakresu Pzp.
  Pzp
 • Zawarcie umowy z wykonawcą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO), to czynności powtórzone podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej.
  Zawarcie umowy z wykonawcą
 • Opis przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania.
  Opis przedmiotu zamówienia