Partnerzy serwisu:
Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.

Pojęcie " termin związania ofertą " zaczerpnięte jest z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisami KC oferent związany jest stanowiącym ofertę oświadczeniem woli zawarcia umowy złożonym drugiej stronie i w oznaczonym w ofercie terminie oże zwolnić się z obowiązku zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie. Termin związania ofertą mija wraz z upływem oznaczonego terminu.

Powyższe uregulowanie daje zatem prawo oferentowi wyznaczenia terminu w jakim realizacja przedmiotu jego oferty jest obowiązująca (wiążąca) na warunkach zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona. Wskazany przepis ustawy Pzp określa maksymalne terminy jakie może wyznaczyć zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ust. 2 zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedłużenie wyznaczonego terminu związania ofertą. Co ważne, zamawiający może zwrócić się tylko raz o taką zgodę w czasie trwania postępowania o zamówienie publiczne a termin przedłużenia nie może być (bez względu na wartość przedmiotu postępowania i tryb w jakim jest udzielane) dłuższy niż 60 dni. Zaznaczyć należy, że wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą o mniej niż 60 dni nie uprawnia zamawiającego do ponownego wystąpienia do wykonawcy o kolejne przedłużenie terminu związania ofertą tak aby suma przedłużeń nie przekroczyła granicy 60 dni kalendarzowych.

 

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wniosek o zgodę na przedłużenie terminu składania ofert

Ustawodawca zobowiązał zamawiającego aby wniosek o zgodę na przedłużenie terminu składania ofert kierował do wykonawców na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Z powodu niedotrzymania tego 3 dniowego terminu ustawa nie przewiduje żadnej sankcji. Ważne aby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą (a jeżeli wniesiono wadium również dokumenty potwierdzające przedłużenie ważności wadium) wpłynęły do zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą. Nie jest bowiem możliwe ponowne nawiązanie stosunku związania ofertą po upływie pierwotnego terminu o ile ten nie został uprzednio przedłużony.

Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą przekazana zamawiającemu po upływie pierwotnego terminu związania nie ma mocy obowiązującej.

W powyższej sytuacji oferta , dla której upłyną termin związania ofertą nie powinna być uwzględniania w procedurze oceny na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w treści siwz

 • Zmiany w Pzp w 2016 roku

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowania z zakresu Pzp.
  Pzp
 • Szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu przetargowym jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia.
  Szacowanie wartości zamówień
 • Roboty budowlane

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Na podstawie przepisów Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Roboty budowlane
 • Obowiązek podatkowy zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
  Podatki