Partnerzy serwisu:
Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu przetargowym jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia.

Pytanie:

Jesteśmy Instytutem badawczym. W planie zamówień publicznych na nowy rok mam artykuły laboratoryjne, które chciałbym podzielić na:

- odczynniki czyli głównie chemię, sprzęt laboratoryjny (głównie urządzenia elektroniczne i pomiarowe) oraz

- narzędzia i materiały (głównie szkło, drobne narzędzia, strzykawki ).

Ma to wpływ na wartość zamówienia publicznego i przeprowadzenie trybu. Czy taki podział jest możliwy by nie narazić się na zarzuty z instytucji kontrolującej?

Odpowiedź:

W mojej ocenie dostawy odczynników można traktować jako odrębne zamówienie, natomiast sprzęt laboratoryjny oraz narzędzia powinny być traktowane jako tożsame rodzajowo przedmioty zamówienia, a tym samym jest konieczność łączenia ich wartości. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Szacowanie wartości zamówień

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Z kolei art. 32 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Z przytoczonej treści przepisu wynika, że zamawiający nie ma zakazu dzielenia zamówienia w każdym przypadku lecz tylko wówczas, gdy wiązałoby się to z chęcią uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

 • Roboty budowlane

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Na podstawie przepisów Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Roboty budowlane
 • Obowiązek podatkowy zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
  Podatki
 • Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy.
  Wynagrodzenie za zamówienie publiczne
 • Kurs euro do zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowy Kurs euro stosowany do zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.
  Kurs euro w zamówieniach publicznych