Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO), to czynności powtórzone podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną. Drugi wykonawca złożył odwołanie do KIO. Izba uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu zgodnie z wyrokiem unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzyć czynność badania i oceny ofert, odrzucić ofertę wykonawcy wybranego jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i wybrać ofertę wykonawcy odwołującego. Czy zatem zamawiający na zawarcie umowy z wykonawcą odwołującym powinien czekać 10 dni, czy może zawrzeć umowę niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający powinien odczekać z zawarciem umowy 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną).

Należy zauważyć, że w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje się wśród okoliczności zezwalających na zawarcie umowy przed upływem terminu (np. 10 dni) sytuacji, gdy do wyboru najkorzystniejszej oferty (ponownego) doszło w wyniku wykonania wyroku KIO nakazującego unieważnienie uprzednio dokonanego wyboru. Stąd moje stanowisko, że zamawiający nie powinien w takim przypadku zawierać umowy niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia.

Na marginesie trzeba pamiętać, że jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO ), to czynności powtórzone (np. nowy wybór najkorzystniejszej oferty ) podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej. Nie można więc zupełnie wykluczyć możliwości złożenia odwołania w przedmiotowym przypadku, choć gdyby odwołanie dotyczyło czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO , odwołanie zostałoby odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 94 ust. 1 i 2, art. 189 st. 2 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.
  Przedłużenie terminu związania ofertą
 • Zmiany w Pzp w 2016 roku

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowania z zakresu Pzp.
  Pzp
 • Szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu przetargowym jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia.
  Szacowanie wartości zamówień
 • Opis przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania.
  Opis przedmiotu zamówienia