Partnerzy serwisu:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

Pytanie:

Realizujemy robotę budowlaną z rozliczeniem ryczałtowym i chcemy udzielić zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a, lit. B. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikła w trakcie prowadzenia robót podstawowych. Roboty stanowią ok. 1 % wartości zamówienia podstawowego . Roboty te były nie do przewidzenia na etapie zamówienia podstawowego w przetargu nieograniczonym (protokół konieczności wraz z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego). Roboty polegają na: wykonaniu wzmocnienia wybranych słupów konstrukcyjnych na kondygnacji - w budynku. Opis sytuacji: W zakres prac rozbiórkowych zgodnie z projektem wchodziło m. in. skucie tynków z powierzchni ścian i słupów konstrukcyjnych oraz wyburzenie (wycięcie) ścian działowych z betonu Rw 170 wypełniających przestrzeń pomiędzy słupami nośnymi konstrukcji szkieletowej. Po skuciu tynków, w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych stwierdzono, że słupów nośnych konstrukcji szkieletowej częściowo brak, a te co istnieją są w bardzo złym stanie technicznym spowodowanym brakiem usytuowania zbrojenia w osiach podparcia słupów oraz złym stanem technicznym betonu (beton porowaty o niskiej wytrzymałości). Prace rozbiórkowe w obrębie piwnic wstrzymano ze względu na groźbę katastrofy budowlanej. Projektant wytypował słupy do wzmocnienia i opracował technologie wykonania wzmocnienia ich rdzeni. Zakres prac obejmuje - dla 2 słupów wzmocnienie rdzeni słupów poprzez wykonanie iniekcji żywicznej oraz wykonanie koszul żelbetowych wokół 12 słupów poprzez dodanie zbrojenia po obwodzie słupa i wykonanie otuliny zaprawą naprawczą przy pomocy natrysku na mokro. Słupy do wzmocnienia zostały wskazane przez projektanta. (wpis do dziennika budowy + opracowanie technologii wzmocnienia słupów). Zakres w/w robót stanowi roboty nieprzewidywalne, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i wycenić na etapie składania oferty. Nie przewidział ich także projektant w dokumentacji projektowej, gdyż zakres i konieczność naprawy i wzmocnienia słupów zostały określona po skuciu tynków i rozpoczęciu prac rozbiórkowych. Bez wykonania zamówienia dodatkowego budynkowi grozi katastrofa budowlana. W/w roboty są niezbędne do wykonania podstawowego zakresu robót i nierozłącznie z nim związane. Czy możemy udzielić tego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 lit. a, lit. b.?

Odpowiedź:

W mojej ocenie zamawiający może udzielić przedmiotowego zamówienia na podstawie dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. "Zamówienie polega bowiem na wzmocnieniu wybranych słupów konstrukcyjnych na kondygnacji w budynku, a konieczność jego wykonania wynikła dopiero w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych (tj. zamówienia podstawowego), kiedy to m.in. po skuciu tynków stwierdzono, że "słupów nośnych konstrukcji szkieletowej częściowo brak, a te co istnieją są w bardzo złym stanie technicznym spowodowanym brakiem usytuowania zbrojenia w osiach podparcia słupów oraz złym stanem technicznym betonu."

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić m.in. zamówienia z wolnej ręki tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zamówienia dodatkowe

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

1 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uwarunkowania ustawowe

A zatem możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp uzależniona jest od łącznego zaistnienia wszystkich wskazanych poniżej okoliczności:

1. wykonanie zamówienia dodatkowego powierza się dotychczasowemu wykonawcy,

2. przedmiotem zamówienia podstawowego są usługi lub roboty budowlane,

3. zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym,

4. wartość zamówień dodatkowych nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,

5. wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

6. wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

7. zachodzą okoliczności wskazane powyżej w pkt a i b.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Sytuacja niemożliwa do przewidzenia

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle powiązane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego, tzn. takim wykonaniem tego zamówienia, aby spełniało ono podstawowe wymagania funkcjonalne, zgodne z potrzebami zamawiającego. Udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówienia dodatkowe muszą być niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, natomiast nie mogą służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego, czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.

Podstawa prawna

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Zmiany w planie zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Dokonywanie zmian w planie zamówień publicznych będzie koniecznie w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.
  Zmiany w planie zamówień publicznych
 • Przystąpienie do odwołania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.
  Przystąpienie do odwołania
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z przepisami Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Roczną Informację dotyczącą stosowania klauzul społecznych za rok 2015 należy przekazać do 1 marca 2016 roku.
  Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych