Partnerzy serwisu:
Na podstawie artykułu 82 ust.1 Pzp w trakcie postępowania przetargowego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Pytanie:

Ogłosiłem przetarg na dostawę oleju opałowego. W dniu 12.02.2016 r. złożono 5 ofert. W siwz wymagaliśmy, aby w formularzu ofertowy wpisane zostały ceny jednostkowe producenta netto na dzień 04.02.2016 r. oraz wymagaliśmy przedstawienia certyfikatu jakości. Jeden z oferentów zmienił formularz ofertowy rozszerzając tabele o jeden wiersz i przedstawił 2 ceny niższą i dużo wyższą cena niższa dotyczyła oleju opałowego EKO C, a cena wyższa dotyczyła oleju opałowego Ekoterm (zamawiający nie operował w siwz żadną nazwą oleju, olej miał tylko spełniać parametry minimalne, żądaliśmy certyfikatu jakościowego). Oferent do ceny niższej nie przedstawił certyfikatu jakości. W siwz wyraźnie wskazujemy jak ma zostać wyliczona cena oferty oraz była zamieszczona informacja, że nie dopuszcza się wariantowości cen. Dodam tylko tyle, że jeżeli biorąc do oceny niższą cenę oferta uzyska pierwsze miejsce, jeżeli weźmiemy droższą cenę oferta będzie na miejscu piątym. Mam zamiar odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 ustawy Pzp . Czy dobrze zrobię?

Odpowiedź:

Wskazaną w pytaniu ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako niezgodną z ustawą.

Przepis art. 82 ust. 1 Pzp wskazuje wprost, że wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Tym samym oferta podlega odrzuceniu na podstawie ww. przepisu. Fakt, że wykonawca załączył dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego (certyfikat jakości) tylko dla jednego rodzaju oleju nie oznacza, że taką ofertę można uznać za prawidłową i że można uznać, że ten rodzaj oleju został faktycznie zaoferowany. Wykonawca wyraźnie wskazał w ofercie dwie różne ceny, co dyskwalifikuje jego ofertę w świetle przepisów ustawy Pzp.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 82 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Zamówienie dodatkowe

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
  Zamówienia dodatkowe
 • Zmiany w planie zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Dokonywanie zmian w planie zamówień publicznych będzie koniecznie w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.
  Zmiany w planie zamówień publicznych
 • Przystąpienie do odwołania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.
  Przystąpienie do odwołania
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z przepisami Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
  Ogłoszenie o zamówieniu