Partnerzy serwisu:
Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.

Pytanie:

Jestem w trakcie czynności zmierzających do zakupu tonerów. Zakładając, że planuję przetarg nieograniczony (wartość szacunkowa 160.000 zł) jakie kryteria oceny ofert oprócz ceny mogę przyjąć? Chcemy tonery raczej oryginalne, bo zamienniki brudzą nam urządzenia. Czy mogę punktować oryginały? Wtedy cena to 70%, a oryginalność 30%. Czy pomyśleć raczej o trybie zapytania o cenę ?

Odpowiedź:

W mojej opinii wskazane kryterium pn. "oryginalność" może budzić zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Kryteria oceny ofert przetargowych

Jeśli zamawiający zamierza otrzymać tonery o wysokiej jakości powinien zastosować takie kryteria, które będą jakość premiować. Przykładowymi kryteriami mogą być: jakość druku, wydajność tonera, niski poziom kosztów eksploatacji czy też posiadanie certyfikatu jakości zaoferowanego tonera.

W kwestii zastosowania trybu zapytania o cenę na dostawę tonerów, wyjaśniam, że zgodnie z art. 70 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Biorąc pod uwagę rozważania dotyczące różnej jakości tonerów nie można uznać, że jest to dostawa o ustalonych standardach jakościowych. A zatem, w mojej ocenie, nie jest możliwe zastosowanie ww. trybu.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Zamówienie dodatkowe

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
  Zamówienia dodatkowe
 • Zmiany w planie zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Dokonywanie zmian w planie zamówień publicznych będzie koniecznie w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.
  Zmiany w planie zamówień publicznych
 • Przystąpienie do odwołania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.
  Przystąpienie do odwołania
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zgodnie z przepisami Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
  Ogłoszenie o zamówieniu