Partnerzy serwisu:
W wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Przygotowujemy się na dostawę autoprzewodników dla instytucji kultury - muzeum. Zastanawiamy się jednakże nad podpisaniem umowy na leasing audioprzewodników. Jak należy oszacować wartość zamówienia ? Czy mogę skorzystać z art. 4 ust 8b ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

W myśl definicji dostaw, określonej w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp , leasing jest dostawą. Wartość szacunkową należy więc oszacować zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp, tzn. należy wziąć pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie jakie przysługiwałoby wykonawcy w ramach umowy leasingowej, czyli należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Dostawy

Odnosząc się do możliwości skorzystania z art. 4 pkt 8b ustawy Pzp przy udzieleniu niniejszego zamówienia, to zastosowanie tego przepisu w omawianym przypadku jest kontrowersyjne. Co prawda audioprzewodnik służy do polepszenia obsługi zwiedzających wystawy, jednak w ocenie autora, definicja możliwości zastosowania ww. przepisu jest dosyć nieostra i wątpliwe jest potraktowanie przedmiotowej dostawy jako dostawy z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Przepisy Pzp

W ocenie autora, ustawodawca miał na myśli dostawy i usługi bardziej bezpośrednio powiązane z organizacją tego typu przedsięwzięć. Dlatego też, z uwagi na możliwość postawienia ewentualnego zarzutu przez organy kontrole dotyczącego nieuprawnionego zastosowania przepisu art. 4 pkt 8b ustawy Pzp, przedmiotowe zamówienie należy potraktować jako "klasyczne" i jeżeli jego wartość przekroczy 30.000 euro, to zamawiający powinien udzielić zamówienia zgodnie z przepisami Pzp.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 2 pkt 2, art. 4 pkt 8b, art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu następuje gdy, wykonywał on czynności związane z przetargiem lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że jego udział nie utrudni uczciwej konkurencji.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.
 • Oferta przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Na podstawie artykułu 82 ust.1 Pzp w trakcie postępowania przetargowego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  Oferta przetargowa
 • Zamówienie dodatkowe

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
  Zamówienia dodatkowe