Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy zamówienia mają takie samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.

Pytanie:

Jesteśmy zamawiającym sektorowym, który zamierza zorganizować postępowanie na zakup przepływomierzy sieciowych do wody. W planach firmy kwota na całą realizację zamówienia określono powyżej progów, z tym że na ten rok uwzględniono wartości poniżej progów. Jak powinnam prawidłowo ustalić wartość zamówienia i zastosować do tego stosowne przepisy? Wspomnę tylko, że oprócz zakupu będzie uwzględnione także wykonanie robót ziemnych wraz z montażem studni wodomierzowych (zam. mieszane). Ponadto oprócz, zakupu omawianych przepływomierzy, będą brane pod uwagę także wodomierze wraz z asortymentem. Czy w związku z tym , że jest to podobny rodzaj zamówienia (urządzenia pomiarowe) należy wartość zsumować i zrobić jeden przetarg. I co w przypadku kiedy wodomierze będą miały ustaloną wartość w skali roku ponieważ są to dostawy sukcesywne i będą dostarczane na raty, a przepływomierze będą ujęte tylko jako dostawa jednorazowa rozłożona w czasie.

Odpowiedź:

W opisanych w pytaniu przypadkach, w ocenie autora, wszystkie wymienione wyżej zamówienia należy potraktować jako jedno i ich wartość oszacować łącznie na cały planowany okres realizacji przedsięwzięcia. We wskazanej w pytaniu sytuacji istotne jest, że zamawiający zaplanował całe przedsięwzięcie więc należy brać pod uwagę cały okres jego realizacji a nie tylko wartość planowanych wydatków na to przedsięwzięcie w tym roku. Ponadto, jak słusznie wskazano w pytaniu, przepływomierze i wodomierze są przedmiotami podobnego rodzaju i jest możliwe ich nabycie u potencjalnie tego samego wykonawcy.

Przedstawione podejście do omawianego tematu wynika z opinii prawnych i wyników kontroli UZP dotyczących szacowania wartości zamówienia, które są brane pod uwagę przez organy kontrolujące.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Jednorazowe zamówienia

Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że niektóre zamówienia będą realizowane sukcesywnie a niektóre jednorazowo. W tym bowiem przypadku, istnieje teoretyczna możliwość jednorazowego zakupu wodomierzy pomimo, że ze względów organizacyjnych zaplanowano ich sukcesywny zakup. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia dostaw, które będą niezbędne do wykonania robót budowlanych (montaż studni wodomierzowych). W tej sytuacji, zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy Pzp , zamówienie którego przedmiotem są równocześnie dostawy niezbędne do wykonania robót traktuje się jako zamówienie na roboty budowlane.

Opinia UZP

Poniżej przedstawiam fragmenty opinii i wyników kontroli dotyczących szacowania wartości zamówienia, wydanych przez UZP :

1. Opinia UZP - Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - cyt:

"Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. "

Wskazać trzeba, że pojęcie "w tym samym czasie" nie odnosi się do okresu roku ale do czasu (perspektywy czasowej) znanej zamawiającemu, w którym będzie realizowane zamówienie , o czym może świadczyć dalsza cześć opinii dotycząca zakupów finansowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE - cyt: "W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji programu. Jeżeli ze względów organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32 ust. 4 ustawy Pzp . Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części." ()

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 6 ust. 3 , art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  W przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro należy stosować przepisy Pzp.
  Projekt unijny
 • Termin wykonania zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może zmienić wyznaczonego terminu realizacji zamówienia bez precyzyjnego określenia zasad i okoliczności. Termin określony przez zamawiającego w postanowieniach musi być wyznaczony jednoznacznie.
  Termin wykonania zamówienia publicznego
 • Wartość szacunkowa zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  Wartość szacunkowa zamówienia
 • Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.
  Kryterium oceny ofert przetargowych