Partnerzy serwisu:
Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa urzędnik samorządu terytorialnego może być pociągnięty do odpowiedzialności majątkowej w sytuacji gdy wyrządzi szkodę przy wykonywaniu władzy publicznej.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność ponosi osoba która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

- na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa ;

- rażące naruszenie prawa, o którym mowa powyżej, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego ,

- rażące naruszenie prawa zostało stwierdzone zgodnie z zakresem określonym w art. 6 ustawy wskazanej na wstępie.

Ponieważ przepisy ustawy Pzp nie przewidują aby osoby udzielające zamówień publicznych w trakcie prowadzenia procedur określonych przepisami tej ustawy wydawały decyzje czy postanowienia administracyjne ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa nie ma zastosowania. Zakres odpowiedzialności z tytułu podjętych przez urzędnika decyzji w czasie procedury udzielania zamówienia publicznego regulowany jest przepisami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedzialność majątkowa w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialność ponosi osoba (w tym pracownik jednostki sektora finansów publicznych, któremu powierzono określone czynności przewidziane w przepisach Pzp związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego), która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych organ orzekający w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych zobowiązany jest wziąć pod uwagę stopień winy oraz skutki i stopień szkodliwości czynu. Katalog kar przewidziany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmuje: upomnienie, naganę, karę pieniężną w wysokości do trzech pensji, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od dnia 18 kwietnia 2016 r. w przetargach których wartość przekracza tzw. progi unijne wykonawcy przedkładają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Zakres świadczenia wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zapisów umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.
  Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa
 • Zamówienia na dostawy i usługi

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Zamówienie na usługi i dostawy z zakresu działalności kulturalnej powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
  Zamówienia na dostawy
 • Umowa o zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.