Partnerzy serwisu:
Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.

Możliwość ustalenia warunków kontraktu można uznać za prawo podmiotowe zamawiającego, a granice jego działania wiążą się z przekroczeniem granic owego prawa podmiotowego.

Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.

Wyrok KIO

Przykładowo w sprawie o sygn. akt: KIO 302/12 Izba oceniła, że przewidywane przez odwołującego problemy i niedogodności w toku realizacji umowy, jak również trudności we współpracy z zamawiającym, będące wynikiem dotychczasowych doświadczeń odwołującego, nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do uwzględnienia zarzutów odnoszących się do postanowień umowy. O takim naruszeniu mogłoby stanowić naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp lub przepisów ustawy Kodeks cywilny na skutek zawarcia w umowie określonych postanowień przy jednoczesnym wpływie tychże naruszeń na możliwość sporządzenia przez wykonawcę ważnej oferty i tym samym samą możliwość udziału w danym postępowaniu.

Nie należy jednak powyższego odnosić do ekonomicznej strony świadczenia, w tym jego finansowej rentowności oraz możliwości wystąpienia potencjalnych ryzyk. Pierwsze stanowią pochodną prowadzenia całokształtu działalności wykonawcy jako przedsiębiorcy, te drugie zaś mogą zostać wycenione i ujęte w cenie ofertowej stanowiącej ekwiwalent świadczenia na rzecz zamawiającego. Umowa bowiem, stanowiąca w części element opisu przedmiotu zamówienia, winna pozwalać na identyfikację wszystkich wymagań zamawiającego związanych z realizacją świadczenia - mających zarówno bezpośredni oraz pośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zakres przedmiotowy świadczenia

Za przedmiotowo istotne elementy mogące wywierać powyższy wpływ na ważność oferty i obiektywną celowość ubiegania się o zamówienie należy uznać te postanowienia umowy, które odnoszą się do zakresu przedmiotowego świadczenia, w tym sposobu jego realizacji, wynagrodzenia oraz terminu. KIO w uzasadnieniu wyroku zauważa, że nie jest to oczywiście katalog zamknięty, gdyż w określonych sytuacjach wymagana okazać się może indywidualna ocena wpływu zaskarżonego postanowienia umowy na możliwość ubiegania się wykonawcy o zamówienie.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Dodatkowe wymagania

Zatem jeżeli dodatkowe wymagania wynikające z umowy, mające znaczenie dla wykonawcy ze względu na jego odmienną sytuację prawną i faktyczną, wymagają większej staranności w toku jej realizacji i uwzględnienia tych wymagań w cenie ofertowej to nie sposób ich powiązać z obiektywnym brakiem możliwości udziału w postępowaniu, w tym udziałem na zasadach zapewniających równe traktowanie wykonawców i zapewnienie zasad uczciwej konkurencji. Udział taki może być nieracjonalny ze względów ekonomicznych, który to interes wykonawcy nie jest przedmiotem ochrony w ustawie Pzp.

Zatem stawianie wykonawcom określonych wymagań na etapie realizacji umowy, które przekładają się jedynie na ich wynagrodzenie i zwiększony nakład sił i środków na etapie realizacji zamówienia, nie ogranicza uczestnikom postępowania możliwości samego uczestnictwa w postępowaniu oraz złożenia konkurencyjnej oferty. Każdy wykonawca mając świadomość obowiązków wynikających z treści umowy może ocenić, czy jest w stanie należycie zrealizować zobowiązanie z niej wynikające oraz ocenić jakie koszty są z tymi wymaganiami związane.

 • Sumowanie wartości zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamówienia mają takie samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.
  Sumowanie wartości zamówień publicznych
 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  W przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro należy stosować przepisy Pzp.
  Projekt unijny
 • Termin wykonania zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może zmienić wyznaczonego terminu realizacji zamówienia bez precyzyjnego określenia zasad i okoliczności. Termin określony przez zamawiającego w postanowieniach musi być wyznaczony jednoznacznie.
  Termin wykonania zamówienia publicznego
 • Wartość szacunkowa zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  Wartość szacunkowa zamówienia