Partnerzy serwisu:
Definicję budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zamawiający sporządzając opis spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego przedmiotem są roboty budowlane lub np. usługi sprzątania, często posługują się pojęciem "obiekt użyteczności publicznej" lub "budynek zamieszkania zbiorowego". Tymczasem pojęcia te mają zbliżone znacznie jednak nie są tożsame.

Celem oceny czy wykonawca spełnia warunek określony przez zamawiającego należy zweryfikować czy wykonane uprzednio realizacje spełniają wymogi określone użytym przez zamawiającego pojęciem.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Budynek użyteczności publicznej

Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 5 i pkt. 6 wskazanego powyżej Rozporządzenia pod pojęciem:

- budynku zamieszkania zbiorowego - należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

- budynku użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Budynek zamieszkania zbiorowego

Z powyższych definicji wynika, że w części przypadków budynek zamieszkania zbiorowego będzie jednocześnie spełniał definicję budynku użyteczności publicznej i odwrotnie.

W konsekwencji każdorazowo należy, w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonane realizacje odnosić do definicji zawartych we wskazanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.