Jaki tryb przetargu wybrać?

Daniel Wycinka *
26.04.2010 , aktualizacja: 06.12.2010 13:51
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.
Pytanie

Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia?

Odpowiedź

Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, trybami podstawowymi, które mogą być zastosowane w celu udzielenie każdego zamówienia publicznego są przetarg nieograniczony i ograniczony.

Wyjaśnienie

Tryby te w sposób najpełniejszy urzeczywistniają konkurencyjność wykonawców ubiegających się o zamówienie. A zatem wszystkie zamówienia publiczne mogą być realizowane w przedmiotowych trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp przesłanek. Dostawa przedmiotu zamówienia, bez względu na kraj pochodzenia (siedzibę) producenta, jego specyfikę i właściwości, może nastąpić zarówno na skutek wybrania oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, jak i ograniczonym (wybór trybu należy wyłącznie do zamawiającego).

W obu ww. trybach obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób:

- jednoznaczny,

- wyczerpujący,

- za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,

- uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Jednocześnie należy pamiętać, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. poprzez wskazanie określonego producenta, podobnie jak i niedopuszczalne jest określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób ograniczający konkurencję.

Orzeczenie: Wskazanie na konkretny produkt nastąpi nie tylko w przypadku, gdy jest on wprost wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz, ale również w sytuacji, gdy zamawiający nie posłużył się przy opisie przedmiotu jego znakiem towarowym, czy też pochodzeniem lecz opisał go w sposób umożliwiający zaoferowanie urządzenia tylko przez jednego producenta (wyrok KIO z 7 października 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1188/09).

Podstawa prawna: art. 10, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, specjalistą w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE UZP.

www.portalzp.pl

Zobacz także