Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

Marek Okniński
20.01.2013 , aktualizacja: 16.04.2013 13:28
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.
11 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (poz. 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wprowadzane zmiany wdrażają przepisy prawa europejskiego, implementując do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zasadnicze cele nowelizacji to między innymi:

- zapewnienie większej elastyczności zamawiającym przy udzielaniu zamówień publicznych,

- zwiększenie transparentności udzielania zamówień publicznych,

- korekta dotychczasowych przepisów będąca konsekwencją przeprowadzonych analiz i przeglądu Prawa zamówień publicznych pod kątem zgodności ze zmieniającym się prawem europejskim.

Zobacz ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2013 r.

Nowa definicja robót budowlanych

W celu wyeliminowania braku spójności pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, w odniesieniu do pojęcia robót budowlanych usunięto z Prawa zamówień publicznych odesłanie w definicji robót budowlanych do przepisów Prawa budowlanego.

W znowelizowanym stanie prawnym pod pojęciem roboty budowlanej (stosowanym wyłącznie na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych) rozumieć się będzie wykonanie albo zaprojektowanie robót budowlanych (określonych w stosownym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Pod pojęciem "obiekt budowlany" należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Dopełnieniem zmiany definicji robót budowlanych jest wydane w dniu 03 grudnia 2012 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych (opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 07 grudnia 2012 r. poz. 1372). Wejdzie w życie 20 lutego 2013 r.

Wprowadzana zmiana wpłynie na ograniczenie możliwości dzielenia zamówienia zwłaszcza w przypadku realizacji obiektów budowlanych, gdzie proces inwestycyjny rozciągnięty jest na kilka etapów.

Zamawiający będzie miał prawo żądać wykazu wszystkich zamówień

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza istotną zmianę w art. 22, dotyczącą zasad ustalania i weryfikowania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotychczasowe brzmienie art. 22 Prawa zamówień publicznych obejmowało:

- Ogólne określenie warunków udziału w postępowaniu

- Kompetencję zamawiającego do zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

- Określenie miejsca zamieszczenia opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Zastrzeżenie, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Nowelizacja wprowadza do art. 22 nowy ust. 5, zgodnie z którym warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają mieć na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Zobacz także


Wiadomości Lokalne