Partnerzy serwisu:
Odwołujący ma obowiązek przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Pytanie

Czy odwołanie wniesione ostatniego dnia przewidzianego ku temu terminu (piątek) musi wpłynąć w godzinach pracy zamawiającego ?

Odpowiedź

W przypadku, gdy kopia odwołania wpłynęła do zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną, nawet po godzinach pracy zamawiającego, ale w terminie na jego wniesienie, domniemywa się, że mógł on się zapoznać z jego treścią.

Wyjaśnienie

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 2009 r. zlikwidowana została instytucja protestu. Tym samym odwołanie stało się pierwszym środkiem odwoławczym przysługującym wykonawcom i innym podmiotom legitymowanym wobec czynności i zaniechań zamawiającego. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

A zatem odwołania nie wnosi się, jak wynika z treści Twojego pytania, do zamawiającego lecz do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Najprawdopodobniej miałeś na myśli kopię takiego odwołania. Odwołujący ma obowiązek przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Istnieje domniemanie, że zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (art. 180 ust. 5 ustawy Pzp).

Orzeczenie

Terminy należy obliczać zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego. Wskazuje, on że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Oznacza to zatem, iż terminy liczy się w dniach pełnych, a zamawiający nie może faktycznie ich skracać, np. przez przyjmowanie, że z treścią wpływających do niego wiadomości mógł zapoznać się jedynie w godzinach pracy zamawiającego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 maja 2011 r. sygn. akt KIO 933/11). Obalenie domniemania wynikającego z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagałoby wykazania przez zamawiającego, iż zaistniała taka okoliczność, która uniemożliwiałaby zamawiającemu nawet potencjalną możliwość zapoznania się z treścią odwołania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lipca 2012 r., sygn akt KIO 1280/12).

Podstawa prawna: art. 180 ust. 4 i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest prawnikiem od wielu lat specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.

www.portalzp.pl