Partnerzy serwisu:
Jako sprzeczne z Prawem zamówień publicznych należy uznać automatyczne uznanie ceny za rażąco niską i odrzucanie oferty bez możliwości wykazania przez wykonawcę, że złożona oferta jest rzetelna.

Warto zauważyć, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert albo poniżej wartości szacunkowej ustalonej przez zamawiającego), bez podania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna.

W przypadku, gdy wykonawca otrzyma wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie wysokości zaoferowanej ceny realizacji zamówienia powinien w sposób przekonujący wykazać, że zaproponowana cena nie jest ceną rażąco niską.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO 2120/11 to na wykonawcy ciąży obowiązek obalenia domniemania zaoferowania rażąco niskiej ceny i nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, a zaistnienie po stronie wykonawcy obiektywnych czynników wpływających na obniżenie ceny oferty powinno być udowodnione. Udzielenie przez wykonawcę odpowiedzi, której nie można ocenić z uwzględnieniem art. 90 ust. 2 ustawy prowadzi do przyjęcia, że wyjaśnienia w rozumieniu ustawowym nie zostały udzielone, a w konsekwencji wykonawca nie wykazał, że zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską.

Wykonawca, który poprzestaje jedynie na złożeniu ogólnikowego oświadczenia pozbawionego rzeczowej (merytorycznej) argumentacji, musi liczyć się z konsekwencją w postaci uznania, że złożone wyjaśnienia nie obalają domniemania istnienia rażąco niskiej ceny, czego skutkiem będzie zastosowanie wobec wykonawcy art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, tj. odrzucenie oferty.

W wyroku w sprawie znak: 1868/11, Krajowa Izb Odwoławcza stwierdziła, że "Lekceważenie wezwania, w postaci milczenia wykonawcy, albo udzielenia wyjaśnień niepełnych, ogólnikowych, nie rozpraszających wątpliwości leżących u podstaw wezwania, pociąga za sobą sankcję w postaci odrzucenia oferty. ".

Z uzasadnienia wyroku z dnia 28 marca 2012 r. sygn. akt: KIO 516/12 wynika, że zamawiający miał podstawy stwierdzić, że wykonawca nie wykazał, iż oferowana cena nie ma znamion rażąco niskiej. Udzielone wyjaśnienie stanowi w rzeczywistości jedynie deklarację i potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia bez wskazania żadnego czynnika cenotwórczego wpływającego na wysokość ceny. Wykonawca mimo pozostawionej mu swobody, co do sposobu złożenia wyjaśnień, nie przedstawił żadnego dowodu na potwierdzenie swojego oświadczenia, ani w zakresie całej ceny, ani żadnego z jej elementów składowych. Nie wskazał też innych czynników, w tym wskazanych przykładowo w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W konsekwencji nie obalił domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej i zaistniała podstawa odrzucenia oferty. W odróżnieniu od odwołującego, drugi z wykonawców przedstawił wyjaśnienia poparte załączonymi kalkulacjami z informacją o dysponowaniu własną hurtownią materiałów budowlanych, zauważając, że materiały stanowią istotnych element cenotwórczy. Fakt, iż ceny tych wykonawców są podobne, nie oznacza w ocenie Izby, że ceny te stanowiły w tych okolicznościach wielkość, którą można uznać za standard rynkowy i nie wymagały wyjaśnienia w trybie art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.