Zakup książek to też zamówienie publiczne

Marek Okniński
01.12.2014 , aktualizacja: 01.12.2014 14:06
A A A
Zakup książek to też zamówienie publiczne.

Zakup książek to też zamówienie publiczne. (Fot.shutterstock)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku określenia własnych procedur dotyczących udzielania zamówień na zakup książek.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, musi być udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]Powyższe zasady udzielania zamówień dotyczą również zakupu książek i powinny być zagwarantowane w wewnętrznych regulaminach określających procedury zapewniające równe traktowanie podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia jak i transparentność stosowanych procedur zakupowych.

Obowiązek zamawiającego

Przejawem transparentności i jawności procedur jest obowiązek (1) aby podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieścił niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia - dotyczy zamówień o wartości powyżej 30.000 .

Powyższy obowiązek może być zastosowany przez zamawiającego również do zamówień o wartości nie przekraczającej progu 30.000 . Należy bowiem pamiętać, że wyłączenie spod rygorów ustawy PZP zamówień na zakup książek o wartości poniżej 30.000 nie oznacza, iż zamówienia te mogą być udzielane pierwszym "napotkanym" wykonawcom. Zamawiający powinien każdorazowo dołożyć należytej staranności aby wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny.


(1)Patrz art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zobacz także