Partnerzy serwisu:
Zamawiający może żądać próbek, opisów lub fotografii przedmiotu zamówienia, a ich autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.

Pytanie:

Czy zamawiający może żądać dokonania prezentacji oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, jako próbki do oferty, według warunków określonych przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych przez nich usług, dostaw.

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszczalne jest żądanie wyłącznie dokumentów i oświadczeń, które niezbędne są do przeprowadzenia postępowania. Natomiast w zakresie potwierdzenia spełniania warunków przedmiotowych zamawiający może żądać w szczególności próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone. Ich autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Zademonstrowanie oferowanego przedmiotu

Zamawiający może żądać przeprowadzenia prezentacji. Potwierdza to np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 kwietnia 2009 r. (sygn. KIO/UZP 469/09), wyrok KIO z 7 listopada 2008 r. (sygn. KIO/UZP 1173/08).

Wszelkie informacje dotyczące konieczności zademonstrowania przedmiotu zamówienia zamawiający powinien zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z prezentacji asortymentu objętego przedmiotem zamówienia zamawiający powinien sporządzić notatkę załączoną następnie do dokumentacji postępowania.

Orzeczenie Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Urząd Zamówień Publicznych odróżniają próbkę od samej prezentacji. W wyroku z 22 listopada 2013 r. (KIO 2600/13, KIO 2609/13) Izba odniosła się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że zakres zażądanej próbki musi być niezbędny dla przeprowadzenia postępowania. Zwróciła także uwagę, że przy precyzowaniu żądania próbki należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 96 ust. 2 i art. 97 ustawy Pzp. Stanie się ona bowiem załącznikiem do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który zamawiający ma obowiązek przechowywać przez okres 4 lat od zakończenia danego postępowania. Nie dotyczy to jednak próbek zwróconych na wniosek wykonawców, których oferty nie zostały wybrane.

Jeżeli zamawiający w trakcie prezentacji stwierdzi, że oferowany przez wykonawcę towar nie spełnia wymagań funkcjonalnych, określonych w siwz zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/UZP 1269/09, KIO/UZP 1420/08, KIO/UZP 1465/08) zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy. Będzie ona bowiem niezgodna z treścią siwz (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), nie zaś wezwać do uzupełnienia prezentacji w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Podstawa prawna

. art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);

. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231 ze zm.).

 • Kryterium jakości opinii prawnej

  Zamówienia publiczne
  Piotr Wiśniewski
  Jeden z zamawiających zdecydował się na innowacyjne opisanie kryterium jakości, zgodnie z którym wykonawcy mieli wziąć udział w egzaminie, który sprawdza ich wiedzę na temat przedmiotu zamówienia.
  Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
 • Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Zamawiający zwraca wadium bez zbędnej zwłoki, po ustaniu powodów do jego przetrzymywania.
 • Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Składając ofertę w przetargu ogłoszonym po 19 października 2014 r. wykonawca musi uwzględnić zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 18 września 2014 r. poz. 1232. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie nowych zasad związanych z odpowiedzialnością podmiotów użyczających swojego potencjału na rzecz wykonawcy składającego ofertę.
 • Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania.