Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Marek Okniński
20.03.2008 , aktualizacja: 01.02.2011 15:36
A A A
Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznychSwoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) w art. 4j nadaje odbiorcy energii elektrycznej prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii. Działalność obejmującą sprzedaż energii elektrycznej prowadzi na terenie kraju szereg przedsiębiorstw. W praktyce na danym terenie kraju działa z reguły co najmniej kilka firm posiadających prawo sprzedaży energii elektrycznej. Zatem wykazanie, że z powodów technicznych (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dany sprzedawca energii elektrycznej jest jedynym dostępnym dla zamawiającego jest praktycznie niemożliwe.

Należy jednocześnie zauważyć, że na podstawie wskazanej powyżej ustawy Prawo energetyczne, należy rozróżnić pojęcie sprzedawcy energii elektrycznej o jej dystrybucji.

Zgodnie z art. 3 pkt. 6a ustawy Prawo Energetyczne, pod pojęciem "sprzedaż" należy rozumieć bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej obrotem. Prawo energetyczne definiuje pojęcie "przesyłanie" jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 3 pkt. 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem "dystrybucja" należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii.

Zasada

Wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości należące do zamawiającego.

W praktyce powyższą zasadę można zrealizować udzielając zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego natomiast umowę na dystrybucję energii do budynków zamawiającego zawrzeć można z wykonawcą wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)

Zobacz także