Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Marek Okniński
14.12.2009 , aktualizacja: 07.12.2010 13:44
A A A
W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.
Art. 22

Wprowadzono (ust. 1) rozdzielenie warunków udziału w postępowaniu od przesłanek wykluczenia z postępowania. W ust. 2 wprowadzono możliwość ustalenia warunku uczestnictwa w postępowaniu dopuszczającego wyłącznie udział podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 50% osób niepełnosprawnych. Zamawiający może zatem zgodnie z prawem zawęzić krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie wytłaczanie do firm spełniających wskazany warunek.

Wzmocniono (poprzez zmianę w ust. 3) znacznie ciążącego na zamawiającym obowiązku zamieszczania sposobu dokonywania oceny warunków uczestnictwa w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu, a w przypadku trybów nie wymagających publikacji ogłoszenia - w zaproszeniu do negocjacji.

Wprowadzono (w ust. 4) w sposób bezpośredni (niezależnie od zasad zamówień publicznych) obowiązku, zgodnie z którym sposób oceny spełniania warunków winien być zgodny z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi zatem zwracać szczególna uwagę, aby postawione warunki udziału w postępowaniu odpowiadały specyfice zamawianego przedmiotu i spełniały realne potrzeby w zakresie selekcji wykonawców.

Art. 24

Wprowadzono (w ust. 1 pkt. 1) obowiązek wykluczenia wykonawców na podstawie orzeczenia sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Zmiana doprecyzowała dotychczasowy przepis, ułatwiając ustalenie terminu, skutkującego obligatoryjnym wykluczeniem wykonawcy.

Obowiązek wykluczenia podmiotów, które popełniły przestępstwo przeciwko środowisku (ust. 1 pkt. 7). Zmiana w konsekwencji prowadzi do poszerzenia zakresu przestępstw, skutkujących obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o przestępstwo przeciwko środowisku (art. 181-188 Kodeksu karnego).

Poszerzenie (ust. 2 pkt. 3) obowiązku wykluczenia wykonawców o przesłankę złożenia nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Zmiana istotna dla procedury prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, gdyż dla wykluczenia wykonawcy nie jest już konieczne dowiedzenie, że podane przez niego, nieprawdziwe informacje faktycznie miały wpływ na wynik postępowania, ale wykazanie, że potencjalnie mogły mieć wpływ.

Zmiana dotychczasowej przesłanki (ust. 2 pkt. 4) wykluczenia poprzez zrezygnowanie z nie złożenia dokumentów związanych z warunkami uczestnictwa w postępowaniu na rzecz przesłanki nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wprowadzona zmiana oznacza modyfikację sposobu podejścia ustawodawcy do instytucji oceny spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu. Zasadniczym celem tej instytucji jest teraz nie tyle złożenie wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów, co wykazanie, że spełnia się warunki uczestnictwa w postępowaniu, również za pomocą dokumentów, których zamawiający nie wymagał. Konsekwencją tej zmiany jest nowe brzmienie art. 26 PZP.

Art. 26

Wprowadzenie (w ust. 2a) obowiązku wykazania, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, spełniania warunków z art. 22 i niepodlegania wykluczeniu z postępowania. W konsekwencji nowelizacja usuwa dotychczasowe niejasności interpretacyjne we wskazanym zakresie.

Wprowadzenie (ust. 2b) możliwości legitymowania się wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i zdolności finansowych innych niż wykonawca podmiotów. Warunkiem jest posiadanie pisemnego zobowiązania, że w/w podmioty udostępnią na czas zamówienia swoje zasoby wykonawcy. Nowelizacja wprowadza również ust. 2c, który daje możliwość udokumentowania sytuacji ekonomicznej i finansowej innymi niż wymagane przez zamawiającego dokumentami, o ile mają miejsce uzasadnione przyczyny. W konsekwencji wprowadzone zmiany skutkują zwiększeniem elastyczności w ocenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz wpływają na zwiększenie konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego poprzez umożliwienie legitymowania się juz nie tylko cudzym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ale także wiedzą, doświadczeniem i zdolnościami finansowymi.

Art. 36

Ustawodawca w ust. 1 pkt. 5 zmienił dotychczasowe wymogi dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w brzmieniu "opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków" na: "Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków". Zmiana rozstrzyga toczący się w doktrynie przez długi czas spór dotyczący treści kryjących się pod pojęciem "sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu". Zmiana rozstrzygam, że opis sposobu oceny spełniania warunków to uszczegółowienie ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP.

Art. 38

Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż:

- 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- 4 dni przed upływem terminu składania ofert, w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem - jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- 2 dni przed upływem terminu składania ofert - dla postępowań o wartości niższej niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Warunkiem udzielenia wyjaśnień do SIWZ jest wpłynięcie wniosku nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zobacz także