Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów wykluczających z ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego wykonawcy, którego pracownicy lub współwłaściciele są rodzinnie powiązani z osobami zatrudnionymi u zamawiającego.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) jako jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień ustanawiają zasadę swobodnej konkurencji (art. 7 wskazanej ustawy). Stosownie do postanowień zawartych w art. 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że ustawodawca szczególny nacisk położył na zapewnienie równych szans wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego oraz ograniczył możliwość udziału w procedurze udzielenia zamówienia po stronie zamawiającego wyłącznie do osób neutralnych, niestronniczych dla danej grupy wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Przepisem szczególnie ograniczającym udział przedstawicieli zamawiającego w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jest art. 17 ust. 1, który zawiera katalog sytuacji skutkujących obligatoryjnym wyłączeniem przedstawicieli zamawiającego z procedury udzielenia zamówienia publicznego. Podkreślić należy, że naruszenia wskazanego przepisu wiąże się z odpowiedzialnością karną (patrz: art. 17 ust. 2 PZP). Jednak art. 17 nie wyklucza wykonawców z ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego, którzy mają rodzinne powiązania z pracownikami zamawiającego uczestniczącymi w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Aby nie ograniczać konkurencji wśród wykonawców, to przedstawiciel zamawiającego mający powiązania rodzinne z wykonawcą musi wyłączyć się z procedury udzielenia zamówienia publicznego. Sytuacje skutkujące wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego określa art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

Zasada:

W przypadku prowadzenia przetargu nieograniczonego (lub każdego innego trybu określonego w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych) jeżeli po stronie zamawiającego występuje osoba powiązana rodzinnie z wykonawcą składającym ofertę, wykonawca nie podlega wykluczeniu. To pracownik zamawiającego podlega wyłączeniu z dalszego udziału w procedurze wyboru wykonawcy danego zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

  • Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.