Partnerzy serwisu:
W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.

Art. 22

Wprowadzono (ust. 1) rozdzielenie warunków udziału w postępowaniu od przesłanek wykluczenia z postępowania. W ust. 2 wprowadzono możliwość ustalenia warunku uczestnictwa w postępowaniu dopuszczającego wyłącznie udział podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 50% osób niepełnosprawnych. Zamawiający może zatem zgodnie z prawem zawęzić krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie wytłaczanie do firm spełniających wskazany warunek.

Wzmocniono (poprzez zmianę w ust. 3) znacznie ciążącego na zamawiającym obowiązku zamieszczania sposobu dokonywania oceny warunków uczestnictwa w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu, a w przypadku trybów nie wymagających publikacji ogłoszenia - w zaproszeniu do negocjacji.

Wprowadzono (w ust. 4) w sposób bezpośredni (niezależnie od zasad zamówień publicznych) obowiązku, zgodnie z którym sposób oceny spełniania warunków winien być zgodny z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi zatem zwracać szczególna uwagę, aby postawione warunki udziału w postępowaniu odpowiadały specyfice zamawianego przedmiotu i spełniały realne potrzeby w zakresie selekcji wykonawców.

Art. 24

Wprowadzono (w ust. 1 pkt. 1) obowiązek wykluczenia wykonawców na podstawie orzeczenia sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Zmiana doprecyzowała dotychczasowy przepis, ułatwiając ustalenie terminu, skutkującego obligatoryjnym wykluczeniem wykonawcy.

Obowiązek wykluczenia podmiotów, które popełniły przestępstwo przeciwko środowisku (ust. 1 pkt. 7). Zmiana w konsekwencji prowadzi do poszerzenia zakresu przestępstw, skutkujących obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o przestępstwo przeciwko środowisku (art. 181-188 Kodeksu karnego).

Poszerzenie (ust. 2 pkt. 3) obowiązku wykluczenia wykonawców o przesłankę złożenia nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Zmiana istotna dla procedury prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, gdyż dla wykluczenia wykonawcy nie jest już konieczne dowiedzenie, że podane przez niego, nieprawdziwe informacje faktycznie miały wpływ na wynik postępowania, ale wykazanie, że potencjalnie mogły mieć wpływ.

Zmiana dotychczasowej przesłanki (ust. 2 pkt. 4) wykluczenia poprzez zrezygnowanie z nie złożenia dokumentów związanych z warunkami uczestnictwa w postępowaniu na rzecz przesłanki nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wprowadzona zmiana oznacza modyfikację sposobu podejścia ustawodawcy do instytucji oceny spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu. Zasadniczym celem tej instytucji jest teraz nie tyle złożenie wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów, co wykazanie, że spełnia się warunki uczestnictwa w postępowaniu, również za pomocą dokumentów, których zamawiający nie wymagał. Konsekwencją tej zmiany jest nowe brzmienie art. 26 PZP.

Art. 26

Wprowadzenie (w ust. 2a) obowiązku wykazania, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, spełniania warunków z art. 22 i niepodlegania wykluczeniu z postępowania. W konsekwencji nowelizacja usuwa dotychczasowe niejasności interpretacyjne we wskazanym zakresie.

Wprowadzenie (ust. 2b) możliwości legitymowania się wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i zdolności finansowych innych niż wykonawca podmiotów. Warunkiem jest posiadanie pisemnego zobowiązania, że w/w podmioty udostępnią na czas zamówienia swoje zasoby wykonawcy. Nowelizacja wprowadza również ust. 2c, który daje możliwość udokumentowania sytuacji ekonomicznej i finansowej innymi niż wymagane przez zamawiającego dokumentami, o ile mają miejsce uzasadnione przyczyny. W konsekwencji wprowadzone zmiany skutkują zwiększeniem elastyczności w ocenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz wpływają na zwiększenie konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego poprzez umożliwienie legitymowania się juz nie tylko cudzym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ale także wiedzą, doświadczeniem i zdolnościami finansowymi.

Art. 36

Ustawodawca w ust. 1 pkt. 5 zmienił dotychczasowe wymogi dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w brzmieniu "opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków" na: "Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków". Zmiana rozstrzyga toczący się w doktrynie przez długi czas spór dotyczący treści kryjących się pod pojęciem "sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu". Zmiana rozstrzygam, że opis sposobu oceny spełniania warunków to uszczegółowienie ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP.

Art. 38

Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż:

- 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- 4 dni przed upływem terminu składania ofert, w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem - jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- 2 dni przed upływem terminu składania ofert - dla postępowań o wartości niższej niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Warunkiem udzielenia wyjaśnień do SIWZ jest wpłynięcie wniosku nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W przypadku niedochowania przez wykonawców terminu złożenia wniosku o udzielenie wyjaśnień, zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić wnioski bez rozpoznania. Zmiany wprowadzone w art. 38 ust. 1 mają na celu uchronienie zamawiającego przed zadawaniem pytań przez wykonawców tuż przed upływem terminu na składanie ofert.

Art. 40

Nowelizacja zniosła obowiązek publikowania ogłoszeń w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim dla postępowań o wartości większej niż 20 mln i więcej dla robót budowlanych oraz 10 mln i więcej dla dostaw i usług. Publikowanie ogłoszeń w prasie i innych mediach jest już tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie obowiązkiem.

Art. 46

Zmiany wprowadzają przyspieszenie terminu zwrotu wadium wykonawcom - zamawiający winien je zwrócić niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania - obowiązek zwrotu nie dotyczy wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Ponadto wprowadzono obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert oraz obowiązek ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego oferta pierwotnie nie była najkorzystniejsza, ale w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została za najkorzystniejszą uznana. Zmiany w art. 46 ustawy PZP mają przede wszystkim zmniejszyć koszty związane z ustanowieniem wadium a tym samym ułatwić wykonawcom start w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 85

W ust. 4 nowelizacja doprecyzowała obowiązek wnoszenia wadium podczas przedłużania terminu związania ofertą. Obowiązek ten po wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Art. 144

Zmianie uległ dotychczasowy ust. 1 wskazanego artykułu. Ograniczono zakres zmian zawartej umowy jedynie do postanowień istotnych - postanowienia nieistotne mogą być zmieniane nawet wtedy, gdy taka możliwość oraz jej warunki nie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu albo SIWZ.

Art. 147

Likwidacja możliwości żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy celem pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz likwidacja katalogu przesłanek skutkujących obowiązkowym żądaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W konsekwencji wprowadzane zmiany są na korzyść wykonawców. Nowelizacja odbiera zamawiającym możliwość żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy celem pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Art. 151 a

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym do ustawy Prawo zamówień publicznych jest umożliwienie zamawiającemu podjęcia decyzji o wypłaceniu wykonawcy zamówienia zaliczki na poczet jego realizacji. Możliwość taka musi jednak zostać uprzednio przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie jest możliwe wypłacanie zaliczki wykonawcom wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Wprowadzenie art. 151a uznać należy za zmianę korzystną przede wszystkim dla wykonawców startujących w przetargach zwłaszcza z sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Wskazana propozycja ma wpłynąć między innymi na poprawę płynności finansowej przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych przed dniem 7 grudnia 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem sytuacji, w której specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została przekazana lub udostępniona wykonawcom przed tym terminem - wówczas przepis art. 38 ustawy stosuje się w nowym brzmieniu. Do zmian umów zawartych od dnia 24 października 2008 r. stosuje się art. 144 ust. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r.

Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający nowelizację opublikowaną w dzienniku ustaw z 07 grudnia 2009 r. dz u nr 206 poz. 1591

 • Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  W dniu 25 września 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany objęły m.in. kwestię wyjaśnień SIWZ.
 • Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Bez względu na przesłanki skłaniające przedsiębiorców do łamania przepisów muszą oni liczyć się z odpowiedzialnością karną w przypadku fałszowania dokumentów składających się na ofertę przetargową.
  Za składanie fałszywych dokumentów grozi odpowiedzialność karna
 • Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów wykluczających z ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego wykonawcy, którego pracownicy lub współwłaściciele są rodzinnie powiązani z osobami zatrudnionymi u zamawiającego.
 • Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Tryb z wolnej ręki jest wyjątkowy, ponieważ zamawiający negocjuje warunki umowy z jednym wybranym przez siebie wykonawcą. Dlatego jest najmniej konkurencyjnym trybem ze wszystkich, jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego zasady pozwalające na jego zastosowanie są dość restrykcyjne.