Partnerzy serwisu:
W dniu 25 września 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany objęły m.in. kwestię wyjaśnień SIWZ.

W świetle nowych przepisów wykonawca nadal będzie mógł zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert lub wniosków. Z kolei zamawiający będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zupełną nowością jest termin, w jakim wykonawcy będą mogli zadawać pytania. W myśl nowych przepisów, wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, musi wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Oznacza to, że jeżeli termin na składanie ofert wyznaczony przez zamawiającego został określony na 20 dni, to wykonawcy będą mogli zadawać pytania tylko w ciągu pierwszych dziesięciu dni od publikacji ogłoszenia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Co ważne, jeżeli na skutek zapytań złożonych przez wykonawców zamawiający przedłuży termin na składanie ofert, to nie wpłynie to na bieg terminu składania pytań. Innymi słowy termin ten nie zostanie wydłużony. Tego typu rozwiązanie na pewno zmniejszy liczbę pytań, zwłaszcza przy dużych zadaniach inwestycyjnych, trudno jednak ocenić, czy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiających. Z jednej strony, nie będzie to powodowało wydłużania się procedur, z drugiej zaś strony, może zmniejszyć liczbę potencjalnych wykonawców, którzy jeśli nie zdążą zadać pytań do SIWZ, mogą w ogóle zrezygnować z udziału w postępowaniu.

 • Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.
 • Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  W znowelizowanej ustawie w zupełnie nowy sposób uregulowano kwestie zmian w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Modyfikacja SIWZ

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji (dalej SIWZ) na skutek zapytań wykonawców. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
  Przetarg