Partnerzy serwisu:
W znowelizowanej ustawie w zupełnie nowy sposób uregulowano kwestie zmian w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ

Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. Służył będzie do tego druk ZP 406. W starej ustawie zamawiający mógł co najwyżej dokonać sprostowania ogłoszenia, jednak zakres sprostowania był niewielki. W świetle nowych przepisów zmiany mogą być istotne. Mogą dotyczyć określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. W takiej sytuacji jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych zamawiający przedłużą termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu nieograniczonego. Zaś w przypadku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Jeżeli chodzi o specyfikację istotnych warunków zamówienia zamiast modyfikacji zamawiający będzie miał możliwość w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy osobiście pobrali specyfikację, a dla pozostałych zamieści zmiany na swojej stronie internetowej. Z racji wykreślenia z ustawy art. 38 ust.5, który wyraźnie określał, jakich elementów specyfikacji nie można było modyfikować zamawiający będzie mógł w specyfikacji zmienić wszystko i w każdym czasie nawet dzień przed terminem składania ofert. Oczywiście, jeżeli będzie to konieczne na skutek zmian będzie on zobowiązany przesunąć termin na składnie ofert o termin, który uzna za konieczny.

 

Przetargi na Twój e-mail? Zobacz jakie to proste!

  • Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

    Zamówienia publiczne
    Marcin Melon
    W dniu 25 września 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany objęły m.in. kwestię wyjaśnień SIWZ.