Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

Daniel Wycinka *
02.11.2011 07:00
A A A
Gminna jednostka budżetowa, zawierając umowy w sprawie zamówienia publicznego, działa w ramach osobowości prawnej gminy. A zatem oznacza to, że gmina jest zamawiającym działającym za pośrednictwem własnej jednostki budżetowej.

Pytanie

Jesteśmy jednostką budżetową gminy powołaną do zarządzania drogami i ruchem w granicach administracyjnych miasta. Na jej czele stoi dyrektor mianowany przez prezydenta miasta. Dyrektor zaciąga samodzielnie zobowiązania w imieniu tej jednostki, w szczególności podpisuje umowy w sprawie zamówień publicznych. Gmina utworzyła jeszcze kilka takich jednostek i każda z nich udziela samodzielnie zamówień publicznych. W zawieranych umowach (a wcześniej w dokumentacji z postępowania) jako zamawiający określona jest Gmina ( nazwa ) - Jednostka budżetowa ( nazwa ). Czy z uwagi na brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 1a wykluczeniu przez nas powinni podlegać wykonawcy, co do których zachodzą przesłanki określone w ww. przepisie, i którzy wykonywali zamówienie dla którejkolwiek z tych jednostek czy też dla samej Gminy - Urzędu Miejskiego?

Odpowiedź

Wszystkie gminne jednostki budżetowe korzystają z osobowości prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp.

Czym jest jednostka budżetowa?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym gminna jednostka budżetowa, zawierając umowy w sprawie zamówienia publicznego, działa w ramach osobowości prawnej gminy. A zatem oznacza to, że gmina jest zamawiającym działającym za pośrednictwem własnej jednostki budżetowej.

Zamawiający - gmina wraz z jednostkami budżetowymi

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy".

W związku z powyższym uzasadnione wydaje się szerokie pojmowanie pojęcia zamawiającego, będącego gminą, a zatem odniesienie tego pojęcia nie tylko do danej gminy, ale również do wszystkich jednostek budżetowych, które korzystają z jej osobowości prawnej.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.); art. 11 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010 pracownik UZP, obecnie jest pracownikiem kancelarii prawnej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne