Jak w przetargu na paliwo uniknąć wyboru stacji położnej daleko od zamawiającego?

Alicja Biegańska
30.11.2011 09:34
A A A
Aby uniknąć sytuacji wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę, który posiada stacje paliw położone w znacznej odległości od siedziby zamawiającego, zasadne jest przyjęcie, poza ceną, jako kryterium oceny ofert odległości stacji paliw od siedziby zamawiającego.

Pytanie

Chcemy przeprowadzić przetarg na dostawę paliwa dla pojazdów w naszym urzędzie gminy. W naszej miejscowości znajduje się 1 stacja benzynowa oddalona o 1,5 km. Inne stacje są oddalone o co najmniej 10 km. Czy mogę określić kryterium ceny 85%, a 15% kryterium funkcjonalność i koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do stacji? Tzn. 85 punktów otrzyma najniższa oferta w kryterium cena i 15 punktów oferta która ma stację oddaloną nie dalej niż 2 km od siedziby i odpowiednio 10 punktów: stacja w odległości 2-10 km, 5 pkt dla stacji oddalonej 10-15 km, 0 pkt powyżej 15 km. Czy takie określenie dwóch kryteriów oceny będzie poprawne? Jeśli nie można tak zapisać, to jak można zabezpieczyć się przed wygraniem takiego przetargu przez wykonawcę, który ma stację daleko od nas?

Odpowiedź

Wskazany w pytaniu opis sposobu oceny ofert w podanych kryteriach jest prawidłowy.

W celu uniknięcia sytuacji wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę, który posiada stacje paliw położone w znacznej odległości od siedziby zamawiającego zasadne jest przyjęcie, poza ceną, jako kryterium oceny ofert odległości stacji paliw od siedziby zamawiającego.

Wskazany w pytaniu opis sposobu dokonywania oceny ofert w ww. kryterium jest również prawidłowy.

Proponuję jednak rozważenie możliwości zmiany znaczenia zastosowanych kryteriów, poprzez przypisania odległości stacji większego procentowo znaczenia, np. 20%.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne