Kiedy możesz naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Marta Mikulska-Nawacka
27.06.2012 08:00
A A A
W rozstrzygnięciu kwestii naliczania kary umownej zastosowanie znajdą zapisy zawarte w umowie i ewentualnie przepisy Kodeksu cywlinego.

Pytanie

Wykonawca realizował zadanie z zakresu robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia była też zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza. Termin wykonania zadania określony był na 31.05.2012 r. Otrzymaliśmy od wykonawcy informację o zakończeniu robót właśnie w tej dacie. Termin odbiory robót wyznaczono na dzień 06.06.2012 r. Komisja odebrała prace bez zastrzeżeń jednak wykonawca przedłożył zatwierdzoną inwentaryzację przez Starostwo Powiatowe z datą 06.06.2012 r. Czy w tym przypadku należy naliczyć kary umowne określone w umowie za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

W zakresie wskazanym w pytaniu będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie zapisy zawarte w umowie i ewentualnie, przepisy ustawy Kodeks cywilny w kwestiach nie uregulowanych umową.

Wyjaśnienie

Jeżeli przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych oraz przedłożenie zatwierdzonej inwentaryzacji powykonawczej w terminie do 31.05.2012 r. i jednocześnie umowa nie zawiera żadnego zapisu dotyczącego konieczności przedłożenia przedmiotowej inwentaryzacji dopiero po dokonaniu odbioru przez Ciebie, to w takim przypadku, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu zatwierdzonej inwentaryzacji masz prawo do naliczenia kar umownych.

Podstawa prawna: art. 139 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne