Jak prawidłowo określić termin składania ofert?

Dominik Wojcieszek
18.06.2013 07:59
A A A
Złożenie oferty następuje dopiero w chwili, gdy dotarła ona do zamawiającego.

Pytanie

Postępowanie dotyczy zamówień do 14 000 oraz powyżej tej kwoty. Proszę o wyjaśnienie, czy prawidłowym rozwiązaniem jest określenie terminu składania ofert według daty wpływu oferty do siedziby zamawiającego? Czy może powinno się stosować - w myśl art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego - datę wynikającą ze stempla pocztowego?

Odpowiedź

Określenie terminu składania ofert według daty wpływu oferty do siedziby zamawiającego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy określić m.in. termin składania ofert. Zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego, który stosuje się posiłkowo na podstawie art. 14 Prawo zamówień publicznych, oferta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy. Z kolei, zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. Z zestawienia tych przepisów wynika, że złożenie oferty następuje dopiero w chwili, gdy dotarła ona do zamawiającego - wtedy dopiero mógłby zapoznać się z jej treścią. Nadanie oferty w placówce pocztowej nie daje zamawiającemu możliwości zapoznania się z jej treścią.

Ponadto, trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami otwarcie ofert następuje w dniu w którym upływa termin ich składania. Gdybyśmy uznali, że dla skutecznego złożenia oferty wystarczające jest jej nadanie w placówce pocztowej, to w wielu przypadkach nie byłoby fizycznej możliwości otwarcia ofert w dniu ich skłania. Oferty wysłane pocztą często byłyby dopiero w drodze do zamawiającego.

W przypadku zamówień nieobjętych Prawem zamówień publicznych zamawiający ma więcej swobody i mógłby wprowadzić zasadę, że o dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego. Jednak odradzam to rozwiązanie jako niosące zbyt wiele komplikacji. Przede wszystkim, po upływie terminu składania ofert zamawiający nie wie jak długo ma czekać na oferty przesłane pocztą. Nie ma więc pewności, czy może dokonywać wyboru, istnieje bowiem ryzyko, że któraś z wysłanych ofert jeszcze nie została doręczona. Może się zdarzyć, że przesyłka z ofertą zaginie na poczcie i zostanie doręczona ze znacznym opóźnieniem już po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 61, art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne