Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

Daniel Szczęsny
09.06.2016 15:29
A A A
Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki (fot.Shutterstock)

Nowelizacja Pzp z 13 maja 2016 roku wprowadziła zmiany dotyczące zamówień badawczych i rozwojowych.

Pytanie:

Reprezentuję instytut badawczo-naukowy i w związku z tym interesują mnie wyłączenia ze stosowania ustawy dotyczące prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych i rozwojowych. Czy oprócz zmiany miejsca wyłączenia tzn. z art. 4 ust. 8a na art. 4d i wyrażenia z "produkcji seryjnej" na "produkcję masową" coś się zmieni? Czy praktycznie jest jakaś różnica pomiędzy produkcją "seryjną" a "masową"? Czy aparaturę zakupioną do celów badawczych można po czasie jej amortyzacji użyć do celów innych niż badawcze, eksperymentalne, naukowe lub rozwojowe?

Odpowiedź:

Jeśli po zakończeniu działalności, do której zakupiono aparaturę, istnieje potrzeba użycia jej do innych celów, wolno to zrobić.

Wyrażenia produkcja "seryjna" oraz "masowa" w praktyce oznaczają to samo.

Jeśli chodzi o kwestie nowych uregulowań związanych z udzielaniem zamówień dotyczących prac badawczych, eksperymentalnych i rozwojowych, istotne są zagadnienia.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Zmiany w Pzp

W przypadku zamówień badawczych i rozwojowych, nowelizacja ustawy Pzp uchwalona przez Sejm 13 maja br. dokonała następujących zmian:

1. W art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp zmieniła się przesłanka wyłączenia stosowania ustawy Pzp , jeśli chodzi o ten rodzaj zamówień. Będzie ona wyglądać następująco: ustawy nie stosuje się do zamówień , których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), oraz jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

a) korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,

b) całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

2. Uchylono art. 4 pkt 8a ustawy Pzp i w jego miejsce wprowadzono art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Stosownie do jego zapisów ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż unijne progi, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zobacz także
Ogłoszenia różne