Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Marek Okniński
19.03.2012 09:00
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.

Ustawa Kodeks cywilny przewiduje dwie formy pełnomocnictwa: *

- pełnomocnictwo ogólne,

- pełnomocnictwo rodzajowe.

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie pełnomocnika do czynności tzw. zwykłego zarządu. Zgodnie z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem zarówno Sądów Okręgowych** jak i Krajowej Izby Odwoławczej*** w ramach pełnomocnictwa ogólnego możliwe jest w szczególności podpisanie oferty przetargowej, podpisanie pytań zadawanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nawet podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Z istoty pełnomocnictwa ogólnego wynika, że nie musi ono wskazywać konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Dla ważności pełnomocnictwa ogólnego wystarczającym jest zawarty w jego treści zapis, iż osoba upełnomocniona (pełnomocnik) może występować w imieniu firmy, którą reprezentuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Również wartość postępowań jak i tryb nie musi być wskazany w treści pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje ono wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ograniczony zakres pełnomocnictwa ogólnego

Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do składania odwołań oraz reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dla ważności odwołania koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego.

WZÓR pełnomocnictwa ogólnego. Pobierz >>

Pełnomocnictwo rodzajowe

Pełnomocnictwo rodzajowe w swojej treści musi wskazywać, że udzielający pełnomocnictwa upoważnił pełnomocnika do podpisania odwołania kierowanego do Krajowej Izby Odwoławczej. W pełnomocnictwie rodzajowym musi być wskazane konkretne postępowanie o zamówienie publiczne, którego pełnomocnictwo dotyczy.

Powyższe wymogi dotyczą również sytuacji, w których mocodawca udziela pełnomocnictwa w celu złożenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgodnie z możliwością przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych.**** Czynność przystąpienia do postępowania odwoławczego również wymaga pełnomocnictwa rodzajowego.

* W art. 98 Kodeksy cywilnego.

** Patrz wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt: XII Ga 159/08

*** Patrz wyrok KIO z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1639/09

**** Patrz art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Część VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

Część VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

 

Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)

 

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

 

Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

Zobacz także
Ogłoszenia różne