Czy trzeba unieważnić przetarg, gdy minie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia?

Marek Okniński
01.09.2014 10:12
A A A
Czy zgodnie z Prawem zamówień publicznych procedurę udzielenia zamówienia należy unieważnić, gdy nie jest możliwe rozpoczęcie jego realizacji zgodnie z postanowieniami siwz?

Czy zgodnie z Prawem zamówień publicznych procedurę udzielenia zamówienia należy unieważnić, gdy nie jest możliwe rozpoczęcie jego realizacji zgodnie z postanowieniami siwz? (Fot. Shutterstock)

Co jednak w sytuacji, gdy zamawiającemu nie udaje się zawrzeć umowy z wykonawcą zamówienia publicznego przed upływem określonego w siwz terminu, jaki został wyznaczony na rozpoczęcie jego realizacji?

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest zamieścić w siwz informację o terminie realizacji zamówienia. Realizując nałożony obowiązek zamawiający może określać termin realizacji zamówienia podając np. datę dzienną rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz datę dzienną jego zakończenia. W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się sytuacje gdy zamawiającemu nie udaje się zawrzeć umowy z wykonawcą zamówienia publicznego przed upływem określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu, jaki został wyznaczony na rozpoczęcie jego realizacji. Powstaje wówczas wątpliwość, czy procedurę udzielenia zamówienia należy unieważnić, gdyż nie jest możliwe rozpoczęcie jego realizacji zgodnie z postanowieniami specyfikacji.

Ponieważ unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest decyzją znoszącą to postępowanie od początku, powodującą daleko idące skutki, w sytuacji tak zamawiającego, jak również wykonawców uczestniczących w postępowaniu, dlatego przesłanki do unieważnienia postępowania określone ustawą Prawo zamówień publicznych stanowią numerus clausus* i nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Przesłanki unieważnienia przetargu określa art. 93 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazany przepis nie sprzeciwia się zawarciu i realizacji umowy w sytuacji, gdy termin pierwotnie wskazany w dokumentacji postępowania (ogłoszeniu o zamówieniu) jako data rozpoczęcia realizacji świadczenia już upłynął. Jak wygrać przetarg? Rozbudowany poradnik przedsiębiorcy teraz w formie minibook >>

Jeżeli nie upłynął termin końcowy realizacji zamówienia i jest on realny do dotrzymania, możliwe jest podpisanie umowy oraz wykonanie zamówienia w terminie określonym przez zamawiającego**.

* numerus clausus - zamknięta liczba

** Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 stycznia 2011 r. sygn. akt: KIO 68/11.