Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Marek Okniński
26.07.2019 08:30
A A A
Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp (Fot.Shutterstock)

Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych.

W dniu 09 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przyjęte przez Radę Ministrów nowe Prawo zamówień publicznych ma zastąpić aktualnie obowiązującą (uchwaloną w 2004 roku) ustawę. Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych.

Zgodnie z rządową propozycją, w sprawach majątkowych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego dążą do ugodowego załatwienia sporu wynikającego z zamówienia publicznego, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10.000.000 € dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 € dla robót budowlanych oraz wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość 100.000 złotych.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji będzie można składać do dowolnego ośrodka mediacyjnego lub do Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt nowego Prawa zamówień publicznych zakłada, że mediacja powinna być prowadzona nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy. Po tym okresie, na zgodny wniosek stron mediacji, rozwiązanie sporu może być kontynuowane jako koncyliacja.

                                                                                                Autor: Marek Okniński

Więcej o: