Partnerzy serwisu:
Zmiana zarządu spółki, która nastąpiła po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, musi być odpowiednio uwzględniona w dokumentach składanych przez spółkę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują zastosowanie tzw. procedury odwróconej[1] przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku zastosowania procedury odwróconej wykonawca składa dokumenty podmiotowe dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji[2] ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek dołączania do oferty lub wniosku szeregu oświadczeń oraz dokumentów został zastąpiony obowiązkiem złożenia oświadczenia, w formie "zwykłej" lub JEDZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przed udzieleniem zamówienia przy wartości powyżej tzw. progu unijnego, wzywa wykonawcę , którego oferty została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Wobec powyższego jako zasadę przyjąć należy, iż przedkładane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego dokumenty winny być aktualne na datę ich złożenia. Ta aktualność winna dotyczyć nie tylko informacji zawartych w tych dokumentach, ale także osób pełniących określone funkcje na datę ich złożenia wskazaną w wezwaniu zamawiającego .

Zgodnie z wyrokiem składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 marca 2018 r. sygn.. akt: KIO 421/18, KIO 431/18, zawarte w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych sformułowanie "w terminie przez siebie wskazanym" nie należy odnosić do aktualności oświadczeń lub dokumentów, do uzupełnienia których wykonawca jest wzywany, a do aktualności na termin ich złożenia"[3]. Tym samym składane przez wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczenia lub dokumenty mają być aktualne na dzień wyznaczony w wezwaniu do ich złożenia. Należy zatem przyjąć, że w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca wyznaczył kierunek rozumienia aktualności dokumentów i uznał za aktualne dokumenty potwierdzające stan nie późniejszy niż dzień wyznaczony na ich złożenie.

[1] Patrz: art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[2] ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

[3] Podobnie: wyrok KIO z dnia 09 maja 3017 roku sygn. KIO 785/17

 • Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

  zmowa przetargowa
  Marek Okniński
  Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest wycofanie oferty, to znaczy rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę.
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

  KIO
  Marek Okniński
  Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu.
  JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę
 • Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

  zaliczka
  Marek Okniński
  Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  wypłacenia zaliczki - nowa ustawa Pzp
 • Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego.
  Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?