Partnerzy serwisu:
Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest wycofanie oferty, to znaczy rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę.

Biorąc pod uwagę trudności w udowodnieniu zmowy przetargowej przy badaniu okoliczności uzasadniających zaistnienie takiej zmowy dopuszczalne i wystarczające jest oparcie się na dowodach pośrednich[1].

Fakt zaistnienia nielegalnego porozumienia wykonawców można wywnioskować z istnienia innych, udowodnionych faktów. Podstawa faktyczna domniemania zmowy przetargowej musi uprawniać do wniosku, że wykonawcy pozostawali w nielegalnym porozumieniu, a wniosek ten musi być zgodny z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

Jednocześnie podkreśla się, że nie jest wystarczające wykazanie, że wniosek o zaistnieniu zmowy jest tylko jednym z możliwych wniosków wyprowadzonych z udowodnionych okoliczności. Powyższe stanowisko oznacza w istocie, że przedstawione dowody poszlakowe muszą stanowić pewien zbiór faktów, z których łącznie można wyprowadzić jeden tylko wniosek - o zmowie przetargowej, zaś inne wnioski, inne możliwości uzasadnienia zaistniałych faktów muszą zostać odrzucone, jako sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie znak: KIO 535/18 w wyroku z dnia 05 kwietnia 2018 r. uznał, że okoliczność iż w poprzednich dwóch postępowaniach (dotyczących tego samego przedmiotu zamówienia) wykonawcy występowali jako członkowie jednego konsorcjum a w postępowaniu objętym odwołaniem złożyli odrębne oferty, przy braku wskazania jakichkolwiek innych okoliczności, nie może prowadzić do wniosku o zawarciu przez wykonawców zmowy przetargowej, ponieważ wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych[2], mogą składać oferty odrębnie jak i ofertę wspólną.

Reasumując: z faktu, że w poprzednich postępowaniach wykonawcy tworzyli konsorcjum , a w aktualnie prowadzonym złożyli odrębne oferty nie można wywodzić zmowy przetargowej przy braku innych konkretnych argumentów. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku gdy wykonawcy wspólnie realizują inne zamówienia a w danym przetargu składają odrębne oferty - powyższe nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że wniosek o zmowie jest uzasadniony.

[1] Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07 lipca 2016 r. sygn.. akt: KIO 1074/16.

[2] Art. 23 ust. 1

 • Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

  konsorcjum
  Marek Okniński
  Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.
  Sąd Najwyższy
 • Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

  KIO
  Marek Okniński
  Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu.
  JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę
 • Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

  zaliczka
  Marek Okniński
  Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  wypłacenia zaliczki - nowa ustawa Pzp
 • Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego.
  Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?