Partnerzy serwisu:
Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu.

Powyższą tezę potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej [1], w którym skład orzekający zauważył, że przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia są przesłankami bezwzględnie obowiązującymi i mogą zaktualizować się na każdym etanie postępowania. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które kończy się w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, może zaistnieć zmiana sytuacji prawnej lub ekonomicznej wykonawcy, rzutująca na ocenę predyspozycji wykonawcy do wykonania zamówienia. Zamawiający nie może pominąć takich okoliczności, dotyczących sytuacji finansowej wykonawcy, które mogłyby wpłynąć negatywnie na zdolność wykonawcy do prawidłowej realizacji zamówienia, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W tym miejscu wskazać należy, że warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o weryfikację formalną.

Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Przepisy aktualnie obowiązujące umożliwiają w przypadku wystąpienia (ujawnienia) nowych okoliczności a wręcz obligują zamawiających do zweryfikowania, czy wykonawca może wykorzystać wszelkie wskazane przez niego zasoby w trakcie wykonywania zamówienia. Zamawiający musi w przypadku uzyskania nowych informacji zbadać, czy wykonawca jest nadal w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie i upewnić się, czy wykonawca wykazywanymi zasobami jest w stanie realnie dysponować przy realizacji zamówienia (vide orzeczenie Trybunału z dnia 2 grudnia 1999r. w sprawie C-176/98 Holst Italia SpA przeciwko Comune di Cagliari - Informator Zamówień Publicznych nr 11/2011).

[1] Przykładowo wyrok z dnia 16 lutego 2018 r. sygn. akt. KIO 197/18