Partnerzy serwisu:
Wniesienie wadium jest jedną z ważniejszych czynności w postępowaniach przetargowych. Przekroczenie terminu na dostarczenie wadium w formie pieniężnej grozi wykluczeniem z postępowania.

Wykonawcy wnosząc wadium przetargowe w formie pieniężnej muszą przestrzegać zasady zgodnie, z którą terminem wniesienia wadium jest data dzienna i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku zamawiającego a nie data i godzina zlecenia przez wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany przez zamawiającego w siwz zamówienia rachunek bankowy.

Wniesienie wadium według KIO

Zgodnie ze stanowiskiem KIO w przypadku gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert za zgodną z przepisami ustawy Pzp należy uznać decyzję o odrzuceniu oferty z powodu braku wniesienia wadium *1

Licytacje komornicze z całego kraju

Wyrok KIO

Powyższe przykładowo potwierdza wyrok KIO z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt. KIO 2584/17. W stanie faktycznym sprawy objętej rozstrzygnięciem przez skład orzekający KIO rachunek zamawiającego został uznany kwotami, mającymi stanowić wadium zabezpieczające ofertę odwołującego, w dniu w którym upływał termin składania ofert, jednak po wyznaczonej na składanie ofert godzinie.

Roboty budowlane z całej Polski

Wniesienie wadium a odwołanie

Powyższa sytuacja w ocenie KIO powoduje, że nie sposób przychylić się do zaprezentowanego przez odwołującego na rozprawie sposobu rozumienia przez odwołującego postanowienia siwz o treści "O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego", tj. iż "dokonanie polecenia przelewu oznacza, iż pieniądze nie pozostają już w dyspozycji Odwołującego, ale z tą chwilą pozostają w dyspozycji Zamawiającego", ponieważ fakt, że pieniądze nie pozostają już w dyspozycji odwołującego (wskazanymi kwotami został obciążony rachunek odwołującego) jako zlecającego przelew nie oznacza, że w tym samym czasie pieniądze są postawione do dyspozycji zamawiającego - terminem, od którego pieniądze te są w dyspozycji zamawiającego jest bezsprzecznie zaksięgowanie ich na rachunku zamawiającego, co w przedmiotowej sprawie nastąpiło po wyznaczonej przez zamawiającego godzinie składania ofert. W konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić.

*1 Za spełnioną uznać należy przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.