Partnerzy serwisu:
Zamawiający jest zobligowany by z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. Jak powinien postąpić w przypadku, gdy musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z inwestycją?

Pytanie:

Zamawiający musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. W końcowej fazie realizacji inwestycji stwierdzono wystąpienie istotnych potrzeb, głównie w obszarze teleinformatycznym, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Zakres tych prac nie był uwzględniony w dokumentacji, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Ze względu m.in. na wzrost liczby pracowników, sprzętu informatycznego oraz nowe funkcjonalności, które nie występowały jeszcze kilka lat wcześniej (na etapie projektowania), konieczne stało się uzupełnienie infrastruktury sieciowej o dodatkowe gniazda. Wykonanie ich po zakończeniu inwestycji wiązałoby się z dewastacją części obiektu. Czy dla tego zakresu zamówienia dopuszczalne jest zastosowanie art. 6a ustawy Pzp ? Wartość tego zamówienia nie przekracza 30.000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niż 20% całej realizowanej inwestycji. Czy ze względu na wartość prac można udzielić tego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Czy ma tu znaczenie moment udzielenia zamówienia , tzn. czy zastosowany tryb będzie inny, jeżeli zamówienie na dodatkowy zakres robót zostanie udzielone dopiero po zakończeniu i rozliczeniu podstawowego zakresu robót (czyli po zakończeniu inwestycji)?

Roboty budowlane z całej Polski

Odpowiedź:

We wskazanych okolicznościach brak jest uzasadnienia dla skorzystania przez zamawiającego z art. 6a ustawy Pzp. Wynika to z odrębnego oszacowania wartości poszczególnych zamówień i braku ich zsumowania. Artykuł 6a ustawy Pzp dotyczy zamówień częściowych, a nie takich, których potrzeba zlecenia pojawiła się po udzieleniu podstawowego zamówienia.

Znajdź przetarg dla swojej firmy

Szacowanie wartości zamówienia

Zamawiający jest zobligowany z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. W przypadku robót budowlanych szacowania dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia przetargy . Korekta wartości przedmiotu zamówienia jest możliwa, w przypadku gdy po jej ustaleniu nastąpiła zmiana okoliczności wpływających na dokonane ustalenie. Zamawiający dokonuje jednak takiej korekty przed wszczęciem postępowania.

Kiedy uproszczona procedura?

Zgodnie z art. 6a ustawy Pzp w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla jej wartości jeżeli:

- wartość tej części dla robót budowlanych jest mniejsza niż 1.000.000 euro, łączna wartość części zlecanych stosownie do ich wartości wynosi nie więcej niż 20% całego zamówienia.

Aby można było zatem skorzystać z art. 6a ustawy Pzp , należy odnieść się do wartości całego zamówienia. Z treści pytania wynika zaś, że w momencie wszczynania postępowania na zamówienie podstawowe, nie była znana nawet potrzeba udzielenia zamówienia , którego obecnie zamawiający chce udzielić na zasadzie art. 6a ustawy Pzp. Wartość tych prac nie została więc ujęta w wycenie szacunkowej.