Partnerzy serwisu:
Pzp dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w przetargach na dostarczenie energii elektrycznej. Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Pytanie:

Czy gmina przeprowadzając przetarg na dostawę energii elektrycznej, zamieszcza informacje o możliwości zatrudnienia podwykonawców? Czy wykonawca może podać informację, że zawrze umowę podwykonawczą na dostawę energii?

Odpowiedź:

W postępowaniu, którego przedmiotem jest energia elektryczna, obowiązuje generalna zasada dopuszczalności podwykonawstwa (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp ). Wykonawca jest zatem uprawniony do wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców. Prawo zamawiającego do zastrzeżenia kluczowej części zamówienia, która podlega obowiązkowo osobistemu wykonaniu, jest ograniczone do tego zakresu zamówienia polegającego na rozmieszczeniu i instalacji przedmiotu dostawy. Tego rodzaju czynności nie wydają się wchodzić w zakres zamówienia na dostawę energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom , i podania firm podwykonawców.

Sprzedaż i przesył energii elektrycznej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne , dostarczanie energii elektrycznej odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji mogą być zawarte przez jednego odbiorcę z dwoma odrębnymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Istnieje ponadto możliwość, przewidziana w art. 5 ust. 3 i 4 tej ustawy, zawarcia kompleksowej umowy, której charakter nie jest jednolity. Obowiązki zamawiających przy zawieraniu takich umów, były przedmiotem wspólnego komunikatu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Pomoc podwykonawców

Zasadnicza dopuszczalność korzystania z pomocy podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego jest bezsporna i wynika z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp . Ograniczenie tego uprawnienia w przypadku zamówień na dostawy jest możliwe wyłącznie poprzez ustanowienie przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania kluczowej części zamówienia polegającej na rozmieszczeniu i instalacji przedmiotu dostawy.