Partnerzy serwisu:
Jak postępować w przypadkach, gdy roboty budowlane odnoszą się do różnych obiektów budowlanych, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane? Czy zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania?

Pytanie:

Nasza jednostka w 2017 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach zamówienia poniżej ustawowych progów. Była to część inwestycji, na którą zaplanowano w roku budżetowym określone środki finansowe. Aktualnie nadrzędna jednostka zamierza przekazać nam więcej pieniędzy, aby zrealizować kolejną część przedsięwzięcia. Czy w tej sytuacji mamy obowiązek zorganizowania przetargu na ostatnią część inwestycji? Na początku roku nie dysponowaliśmy środkami w planie finansowym na obydwie części. Czy nie spotkamy się z zarzutem dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

W sytuacji gdy roboty budowlane odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie.

W znalezieniu odpowiedzi na postawione pytanie pomocna będzie opinia zamieszczona w Informatorze UZP nr 2/2016.

Przetargi z całej Polski

Roboty budowlane - definicja

Warto przypomnieć na wstępie definicje robót budowlanych oraz obiektu budowlanego. I tak przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie:

- robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Pzp lub - obiektu budowlanego.

Będzie to także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Obiekt budowlany

Przy czym, pod pojęciem obiekt budowlany należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej bądź wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną (art. 2 pkt 5d ustawy Pzp) . Zakres powyższej definicji robót budowlanych jest szerszy niż tej zawartej w Prawie budowlanym.

Orzecznictwo

W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych (por. wyrok z 27 października 2005 r. w sprawach połączonych C-187/04 i C-188/04 Komisja przeciwko Włochom). Obiektem może być zatem przykładowo określony budynek spełniający funkcję teatru, pływalni lub inna budowla typu most czy tunel. Jednocześnie, za obiekt budowlany uznany został także zespół czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną, np. zespół rekreacyjno-wypoczynkowy, w ramach którego będą funkcjonować odrębne budynki pływalni, siłowni, sali gimnastycznej, parkingi itp.